АВТОРЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О НИР

 

АВТОРЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О НИР

 
Керівник НДР завідувач кафедри       __________                              І.М. Патракеєв
к.т.н. доцент                                       (підпис, дата)                       (рецензія, розділ 1)


Професор кафедри                           ___________                            К.О. Метешкін
д.т.н. професор                                 (підпис, дата)                                 (розділ 5)

Професор кафедри                          ____________                      В.А. Толстохатько
к.т.н. професор                                 (підпис, дата)                           (підрозділ 1.8)

Професор ХНАМГ                             ___________                              В.Д. Шипулін
доцент кафедри к.т.н. доцент         (підпис, дата)                                 (розділ 3)

Доцент кафедри                              ___________                            В.П. Бєлогуров
к.т.н. доцент                                     (підпис, дата)                   (вступ, підрозділ 4.4)

Професор кафедри                          __________                             Є.І. Кучеренко
д.т.н. професор                                (підпис, дата)                            (підрозділ 2.1)

Доцент кафедри                              __________                           А.А. Євдокімов
к.т.н. доцент                                     (підпис, дата)                              (розділ 4)

Старший викладач кафедри           __________                       І. С. Глушенкова
                                                         (підпис, дата)                             (розділ 2)

Асистент                                          __________                      Д. В. Шаульський
                                                         (підпис, дата)                         (підрозділ 5.3)

Асистент                                         ____________                       Г. Ю. Кащавцева
                                                         (підпис, дата)                           (підрозділ 3.2)

Асистент                                          ____________                           В.В.Умніцин
                                                         (підпис, дата)                          (підрозділ 1.4)

ЗМІСТ
РЕФЕРАТ..…………………………………………………………….                                  3
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………….…………………….                                  8
ВСТУП………………………………………………………………….                                  9
1 АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОГО МІСТА                     11
1.1    Причини транспортних проблем у центральній частині великого міста

(на прикладі міста Харкова)                                                                                     11
1.2     Традиційні підходи до вивчення паркування в місті                                        13
1.3    Методи організації руху легкового автотранспорту в місті                                16
1.4    Сучасні підходи до розробки інструментів для дослідження

організації парковок у великому місті                                                                     17
    1.4.1    Побудова просторово-точних моделей                                                    18
    1.4.2    Побудова агентно-орієнтованих моделей                                                 20
1.5    Постановка задачі дослідження паркувального комплексу в
великому місті                                                                                                        23
1.6     Створення просторово-точної моделі організації паркування в
центральній частині міста Харкова                                                                          23
    1.6.1    Отримання та підготовка вхідних даних у базі геоданих                          23
    1.6.2    Створення імітаційної просторово-точної імітаційної моделі

паркування транспортних засобів                                                                           32
    1.6.3    Моделювання руху транспортного засобу у просторово-точній

імітаційній моделі організації парковок                                                                    37
1.7    Аналіз використання просторово-точної моделі організації
паркування в центральній частині міста Харкова                                                     45
    1.7.1     Отримання кількісних характеристик центральної частини міста

Харкова на основі створеної просторово-точної моделі                                            45
    1.7.2    Частота надходження та залишення місць для паркування
транспортними засобами по вулиці Пушкінська                                                      47
    1.7.3    Оцінка виявлених областей найбільшої концентрації місць
призначення по вулиці Пушкінська                                                                         52
1.8    Використання автономних агентних моделей для дослідження

транспортніх потоків на перехресті доріг                                                                 55
    1.8.1    Принципи, способи  і методи побудови агентних моделей

руху транспорту                                                                                                     55
    1.8.2    Моделювання станів агента                                                                    60
2 МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНИХ ПРОСТОРОВО-

РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ'ЄКТІВ                                                                                    65
2.1    Моделі процесів оцінювання складних просторово розподілених об’єктів        65
    2.1.1    Загальні відомості. Постановка задачі                                                     65
    2.1.2    Розробка моделі для моделювання та аналізу динамічних
просторово розподілених об’єктів                                                                            66
    2.1.3    Розробка та дослідження гібридної моделі                                               69
    2.1.4    Перетворення просторових координат в моделях ГІС                               78
2.2    Інформаційна технологія оцінювання стану складних просторово
розподілених об'єктів                                                                                              84
    2.2.1    Загальні відомості. Постановка завдання досліджень                              84
    2.2.2    Підходи до створення інформаційної технології оцінювання
стану об'єкта                                                                                                          86
    2.2.3    Аналіз і модифікація досяжності процесів                                                90
2.3    Розвиток методів на основі багатозначної інтервальної логіки в
задачах навчання функцій належності                                                                     99
    2.3.1    Загальні відомості. Постановка завдання                                                 99
    2.3.2    Розробка модифікації методу налаштування параметрів

функцій належності                                                                                               101
2.4    Прикладні аспекти реалізації методів та інформаційних
технологій оцінювання складних об'єктів                                                                112
    2.4.1 Загальні відомості. Постановка проблеми досліджень                                112
    2.4.2    Розвиток методу моделювання послідовно-паралельних процесів

просторово розподілених об'єктів                                                                           114

    2.4.3    Оцінювання привабливості території                                                       116
    2.4.4    Розвиток інформаційної технології оцінювання земельних ресурсів         116
3 МОДЕЛЮВАННЯ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ЗАСОБАМИ ARCGIS 9.3                      119
3.1    Основні поняття                                                                                            119
3.2     Алгоритм моделирования речных бассейнов                                                120
3.3    Дослідження річкових басейнів                                                                     124
4 МОНІТОРИНГ РИНКУ ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   ЗАСОБАМИ ГІС    
                                                                                             127
4.1    Розробка моделі моніторингу ринку праці харківської області                         129
    4.1.1    Соціально-економічне картографування, як інструмент
моніторингу ринку праці                                                                                        129
    4.1.2    Суть соціально-економічного картографування                                       129
    4.1.3    Геоінформаційне картографування як новітній напрям в картографії        131
    4.1.4    Соціально-економічне картографування методами ГІС                           134
    4.1.5    Аналітичні можливості ГІС                                                                     137
4.2     Постановка задач геоінформаційного аналіза для вирішення задач

моніторингу ринку праці Харківської області                                                           140
4.3    Створення бази геоданих                                                                             142
    4.3.1    Обґрунтування вибору програмного забезпечення

для побудови бази геоданих                                                                                 142
    4.3.2    Початкові дані та пошарова організація бази геоданих                           146
    4.3.3    Характеристика бази геоданих                                                                152
    4.3.4    Створення таблиць                                                                                 155
4.4    Вирішення задач моніторину ринку праці Харківської області

за допомогою ГІС аналізу                                                                                      156
    4.4.1    ГІС аналіз та його можливості                                                                 156
    4.4.2    Задача збору, зберігання та аналізу інформації про стан ринку праці,

наявних в даний час по Харківській області                                                          158

    4.4.3    Отримання необхідної інформації про стан конкретного району

відносно ситуації на ринку праці                                                                            164
    4.4.4    Задача виявлення районів, в яких зменшився рівень безробіття

за рахунок створення нових робочих місць                                                            166
    4.4.5    Аналіз пішохідної доступності до станцій залізничної дороги,

або аналіз забезпеченості залізничним транспортом населених пунктів                 167
    4.4.6    Аналіз впливу «приміских зон» на рівень безробіття районів

Харківської області                                                                                                168
    4.4.7     Рекомендації та перспективи розвитку системи моніторингу

ринку праці на основі геоінформаційних технологій                                                170
5 КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ

СИСТЕМ В ОСВІТІ                                                                                               173
5.1    Концепція розвитку кафедри геоінформаційних систем і геодезії
в умовах формування суспільства, заснованого на знаннях                                  173
5.2    Загальні відомості про теоретичні основи побудови мережевих
інформаційних технологій підтримки педагогічної діяльності у вищій школі            182
5.3    Використання мережевих інформаційних технологій в організації

педагогічної діяльності на кафедрі                                                                        188
5.4    Системно-сінергійний підхід для моделювання просторово-часових

процесів у ВНЗ, як елемента міської системи                                                       192
    ВИСНОВКИ..……………………….…...………………………………                        203
    СПИСОК ДЖЕРЕЛ……………………………………………………..                        207

Слайды

Новости

30.11.19

ВНИМАНИЕ!!! Культпоход в филармонию организовала неутомимая куратор Поморцева Е.Е. Она написала об этом мероприятии небольшую заметку, которая размещена на странице "Кураторство". 

 

22.11.19

ВНИМАНИЕ!!! Доцент нашей кафедры Радзинская Юлия Борисовна покорила Болгарию. В рамках Международного конкурса мостостроителей, группа студентов, которую она возглавляла заняла почетное 2-е место. С этим замечательным событием ректор университета Бабаев В.Н. поздравил участников конкурса и лично Радзинской на следующий день вручил диплом ДОЦЕНТА. Научно-педагогические работники присоединяются к поздравлениям и желаем в следующем году команде студентов - мостостроителей занять 1 место. Информацию о проделанной работе в Болгарии можно найти на странице Паблик

21.11.19

ВНИМАНИЕ!!!

Блог

11.01.18

1.    Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність №1977-ХІІ від
13.12.91 р. // Нормативно-правові акти про науку та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2 кн. / За ред. Ю. І. Горобця та М. І. Панова. – Харків :
Право, 2001. – Кн. 1. – С.43–63.

...
21.04.16

 

 

1. ВЕНЕЦИЯ

 

   Известно, что Венеция - это город, который образовался на островах и расширялся за счет постройки соборов, жилых домов и складских помещений на сваях, а за тем занял часть северного побережья Адриатического моря. Венеции в ХIII веке приходилось...