Программы практик

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету “Містобудівельний”

______________________(Рищенко Т.Д.)

 

від  „ . . . „ . . . . . . . .  2011 р. 

 

 

 

РОБОЧА   ПРОГРАМА   НАВЧАЛЬНОЇ   ПРАКТИКИ

З   ДИСЦИПЛІНИ   "ГЕОДЕЗІЯ"

на 2011 / 2012 навчальний рік

 

Робоча програма укладена на основі:

 

          СВО ХНАМГ ПНД НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ГЕОДЕЗІЇ, 2011

          яким визначені мета та завдання практики до ОПП та ОКХ.

 

 

          Робочий навчальний план бакалавра 2011 р.

          напряму підготовки

          6.080101    «Геодезія, картографія та землеустрій»

 

 

          Укладач робочої програми, лектор: ст. викл. Глушенкова І.С.

          асистенти, викладачі: ст. викл. Запара Л.Г.

 

 

Загальний обсяг навчальної роботи студента

за спеціальностями, спеціалізаціями, освітньо-кваліфікаційними рівнями

 

Спеціальність,

спеціалізація

(шифр, абревіатура)

Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр; спеціаліст; магістр)

Дата затвердження ректором робочого навчального плану

Статус*

дисципліни

Всього,

кредит/годин

6.080101 ГІСіТ

бакалавр

2011

Н

15 / 540

 

*За освітньо-професійною програмою (ОПП): Н – нормативна, О – за вибором ХНАМГ (обов’язкова), В – за вибором студента

 

 

Робоча програма ухвалена:

 

          випусковою кафедрою геоінформаційних систем і геодезії

 

         Протокол від " . . . " . . . .                           ..   2011 р.  №             

 

         Зав. кафедрою . . .. . .                                      (Патракеєв І.М.)

 

 

          деканом факультету Містобудівельний

 

          Протокол від " . . . " . .                              . ..  2011 р.  №  .                  

 

          Декан . . .  . .  . . . .                                            (Рищенко Т.Д.)

 

Робоча програма погоджена випусковими кафедрами:

(на відповідність чинним ОКХ, ОПП, робочим навчальним планам)

 

Назва кафедри

Підпис

Прізвище зав. кафедрою

Дата

Кафедра геоінформаційних систем та геодезії

 

Патракеєв І.М.

 

 

 

 

 

 

 1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента

за спеціальностями та видами навчальної роботи

(за робочими навчальними планами денної форми навчання)

2. Тематичний план (зміст) практики

 

         Тематичний план практики складається з чотирьох змістових модулів, кожен з яких залежить від попередніх та є невід’ємною частиною практики.

Під час проходження практики застосовуються наступні види навчання: робота з приладами на базі практики в присутності викладача і самостійна робота з камеральної обробки матеріалів польових вимірів, ознайомлення з  додатковою літературою, оформлення матеріалів, підготовка до наступних занять. Логічним завершенням практики є залік.

Тематичний план практики складається з наступних тем:

 

     Модуль 1. Навчальна практика після 1-го курсу (7,5 кредитів ECTS / 270 годин)

     ЗМ 1.1. Перевірки приладів (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Перевірки теодоліту.

Перевірки нівеліру.

     ЗМ 1.2. Створення знімальної основи (2,5 кредити ECTS / 90 год.)

Прокладання теодолітного ходу.

Прокладання ходу технічного нівелювання.

Геодезичні засічки.

     ЗМ 1.3. Топографічні зйомки (2,0 кредити ECTS / 72 год.)

Теодолітна зйомка.

Тахеометрична зйомка.

     ЗМ 1.4. Складання топографічного плану (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Складання та оформлення топографічного плану.

Складання та оформлення звіту.

 

     Модуль 2. Навчальна практика після 2-го курсу (7,5 кредитів ECTS / 270 годин)

     ЗМ 2.1. Перевірки приладів (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Перевірки теодоліту.

Перевірки нівеліру та рейок.

Перевірки тахеометру.

     ЗМ 2.2. Побудова геодезичних мереж згущення (2,5 кредити ECTS / 90 год.)

Прокладання ходу полігонометрії 2 розряду.

Прокладання ходів нівелювання ІІІ та IV класу.

     ЗМ 2.3. Геодезичні роботи при трасуванні лінійних споруд (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Нівелювання траси лінійної споруди, обробка результатів нівелювання, побудова профілю траси.

Виконання розмічування головних точок кривої та детальне розмічування кривої.

     ЗМ 2.4. Розв’язання інженерних задач геодезичними методами (2,0 кредити ECTS / 72 год.)

Перенесення на місцевість проектного кута та проектної лінії.

Розмічування споруди способами прямокутних та полярних координат, кутових та лінійних засічок.

Визначення неприступних відстаней та висоти споруди.

Перенесення на місцевість проектної позначки та лінії заданого ухилу.

 

 

3. Розподіл часу практики

 

3. 1 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

 

 

Модулі (семестри)

та змістові модулі

Всього,

кредит/ годин

Форми навчальної роботи

Лаб.

СРС

  Модуль 1. Навчальна практика після 1-го курсу

7,5 / 270

180

90

ЗМ 1.1. Перевірки приладів

1,5 / 54

36

18

ЗМ 1.2. Створення знімальної основи

2,5 / 90

54

36

ЗМ 1.3. Топографічні зйомки

2 ,0/ 72

54

18

ЗМ 1.4. Складання топографічного плану

1,5 / 54

36

 

18

  Модуль 2. Навчальна практика після 2-го курсу

7.5 / 270

180

90

      ЗМ 2.1. Перевірки приладів

1,5 / 54

36

18

     ЗМ 2.2. Побудова геодезичних мереж згущення

2,5 / 90

54

36

     ЗМ 2.3. Геодезичні роботи при трасуванні лінійних споруд

1,5 / 54

36

18

     ЗМ 2.4. Розв’язання інженерних задач геодезичними методами

2,0 / 72

54

18

 

 

3.2 Розподіл навчального часу практики

 

Зміст

Кількість годин за спеціальностями, спеціалізаціями (шифр, абревіатура)

6.080101 ГІСіТ

Модуль 1. Навчальна практика після 1-го курсу

 (7,5 кредитів ECTS / 270 годин)

ЗМ 1.1. Перевірки приладів (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Інструктаж з техніки безпеки. Розподіл по бригадах. Отримання та огляд приладів. . Перевірки теодоліту. Вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Перевірки нівеліру та рейок. Вимірювання перевищень. Підготовка приладів для вимірювання довжин

36

ЗМ 1.2. Створення знімальної основи (2,5 кредити ECTS / 90 год.)

Рекогностування. Закріплення точок теодолітного ходу. Складання кроків. Вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Вимірювання довжин сторін теодолітного ходу. Складання схеми. Врівноваження теодолітного ходу. Визначення координат точок геодезичними засічками. Складання каталогу координат.

36

Прокладання ходу технічного нівелювання по точках планової знімальної основи. Складання схеми. Врівноваження нівелірного ходу. Складання каталогу висот точок.

18

ЗМ 1.3. Топографічні зйомки (2,0 кредити ECTS / 72 год.)

Виконання тахеометричної зйомки та обчислень

30

Виконання теодолітної зйомки різними методами

24

ЗМ 1.4. Складання топографічного плану (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Складання топографічного плану за результатами робіт у ЗМ 1.2 та ЗМ 1.3. Оформлення плану згідно вимог Інструкції [7]. Складання та оформлення звіту.

30

Захист звіту

6

Модуль 2. Навчальна практика після 2-го курсу

 (7,5 кредитів ECTS / 270 годин)

ЗМ 2.1. Перевірки приладів (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Інструктаж з техніки безпеки. Розподіл по бригадах. Отримання та огляд приладів. Перевірки теодолітів. Перевірки нівеліру та рейок. Перевірки тахеометру. Підготовка приладів для вимірювання довжин

36

ЗМ 2.2. Побудова геодезичних мереж згущення (2,5 кредити ECTS / 90 год.)

Рекогностування. Закріплення точок полігонометричного ходу. Складання кроків. Прив’язочні роботи в полігонометрії. Вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Вимірювання довжин сторін. Складання схеми. Врівноваження ходу полігонометрії 2 розряду. Складання каталогу координат.

30

Прокладання нівелірних ходів III та IV класів. Врівноваження. Складання каталогів

24

ЗМ 2.3. Геодезичні роботи при трасуванні лінійних споруд

 (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Рекогностування. Розмічування пікетажу. Виконання розмічування головних точок кривої та детальне розмічування кривої. Нівелювання траси та поперечників, обробка результатів нівелювання, побудова поздовжніх та поперечних профілів траси.

36

ЗМ 2.4. Розв’язання інженерних задач геодезичними методами (2,0 кредити ECTS / 72 год.)

Перенесення на місцевість проектного кута та проектної лінії. Розмічування споруди способами прямокутних та полярних координат, кутових та лінійних засічок. Визначення неприступних відстаней та висоти споруди. Перенесення на місцевість проектної позначки та лінії заданого ухилу. Встановлення на місцевості меж земельної ділянки

42

Складання, оформлення та захист звіту

12

3.3. Самостійна навчальна робота студента

 

Самостійна робота студента під час проходження навчальної геодезичної практики складається з наступних видів:

 • повторення теоретичного матеріалу та ознайомлення з додатковою літературою за темою занять, визначення вимог Інструкції [7] щодо наступних робіт;
 • перевірка записів та вирахувань у польових журналах, складання схем, математична обробка та аналіз результатів вимірів, оформлення звітних матеріалів;
 • складання та оформлення звіту з практики та підготовка до захисту.

Самостійна робота студентів забезпечується навчальною літературою [1-11] .

 

4. Засоби контролю та структура залікового кредиту

 

иди та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

 

Всього за ЗМ 1.1

10

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

6

Самостійна робота студента

4

Всього за ЗМ 1.2

20

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

15

Самостійна робота студента

5

Всього за ЗМ 1.3

20

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

15

Самостійна робота студента

5

Всього за ЗМ 1.4

10

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

6

Самостійна робота студента

4

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1

 

Захист звіту, залік

40

Всього за модулем 1

100

 

 

МОДУЛЬ 2. Поточний контроль зі змістових модулів

 

Всього за ЗМ 2.1

10

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

6

Самостійна робота студента

4

Всього за ЗМ 2.2

20

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

15

Самостійна робота студента

5

Всього за ЗМ 2.3

10

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

6

Самостійна робота студента

4

Всього за ЗМ 2.4

20

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

15

Самостійна робота студента

5

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 2

 

Захист звіту, залік

40

Всього за модулем 2

100

 

5. Інформаційно-методичне забезпечення

 

 1. Геодезія / Загальна ред. С.Г. Могильного і С.П. Войтенка. – Донецьк, 2003. – 458 с.
 2. Інженерна геодезія: підручник  / Войтенко С.П. – К.: Знання, 2009. – 557 с.
 3. Геодезичні прилади. Частина ІІ. Електронні геодезичні прилади: Підручник для студентів геодезичних спеціальностей вузів / Костецька Я.М. – Львів: ІЗМН, 2000. – 324 с.
 4. Практикум по геодезии: учебное пособие / Селиханович В.Г., Козлов В.П., Логинова Г.П. – М.: ООО ИД «Альянс», 2006. – 382 с.
 5. Золотцева Л.Н., Громада Э.К., Калашников Д.В. Руководство по учебной геодезической практике. – Пенза: ПГУАС, 2004. – 252 с.
 6. Учебное пособие по геодезической практике / В.Ф. Лукьянов, В.Е. Новак, В.Г. Ладонников и др. – М.: Недра, 1986 – 236 с.
 7. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001. – 255 с.
 8. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)
 9. Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики /Шипулін В.Д, Шевчук М.С.. – Харків: ХДАМГ, 2003 р.
 10. Програми Excel, ГИС Карта 2011 (Демо версія)
 11. Мережа Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды

Новости

06.12.21

ВНИМАНИЕ!!! Татьяна Шмалько создает не только визуальные модели своих знаний, но и вербальные.

 

Вірш "Система"

 Все життя у нас в системіУ великій сірій схеміКеплер. Бруно, Галілей В нашім світі апогей. Якщо вдома ви чи вузі Зрозумійте швидше друзіЩо в системі живемоБо без неї ми ніхто. Праска, чайник, телефон,ноутбук, магнітофон -Це все є складна системаДля людей це файна тема.

 

18.11.21

ВНИМАНИЕ!!! Студентка 2 курса специальности "Геодезия и картография" представляет модель своих знаний, разработанную в рамках технологии обучения "Систематизация". Адрес модели https://drive.google.com/file/d/1-gx1FzjUV5yWsWoxz9b-iV68GW7714wv/view?usp=sharing

 

Инструкция для загрузки модели знаний от автора. 

 

13.10.21

ВНИМАНИЕ!!!  Сразу три праздника.

 

 

   В преддверии Дня защитника Украины, Дня украинского казачества Пресвятая Богородица “покрывает” своей плащаницей всех мужчин, а особенно офицера, авиатора, доцента, да еще и “ходуна” на длинные дистанции Сергей Маркович Кобзан. Он участвовал в Международных соревнованиях по скандинавской ходьбе и занял 2 место. Настоящий мужчина и казак характерник. Вот фотографии награждения Сергея Марковича серебряной медалью.

 

Блог

27.01.20

   В предыдущем подразделе отмечалась роль Г. Монжа в создании начертательной геометрии, а именно она является основой для трехмерного моделирования объектов, которые создают некоторые студенты в процессе дипломного проектирования. Практика показала, что студенты затрудняются ответить на вопрос, какая из аксонометрических проекций использовалась при 3D-моделировании. Восполним этот пробел и в настоящем подразделе изложим суть построения трехмерных моделей на основе аксионометрических проекций, предварительно дадим определение термину «начертательная...

27.01.20

   Начнем изложение данного подраздела с народной мудрости: «Если ты все понял, значит, тебе не все рассказали».

   Предложенный в данном подразделе материал выходит за рамки существующих планов по специальности «Геодезия и землеустройство».  Вместе с тем, материал данного пособия претендует на некоторую новизну, так как в пп. 1.1 введен и обоснован новый термин «ноогеоматика», определение которого расширяет изучаемую предметную область, и на наш взгляд, обусловливает рассмотрение новых методов и...

27.01.20

   В процессе изучения начал создания и развития математики обнаруживается, что геометрия является первичным инструментом для человека при решении задач землемерия, постройки жилища, храмов, вычисления объемов и т. д. Другими словами, развитие геометрии шло по пути – от практики к теоретическим построениям. Многие ученые считают, что основателем геометрии является древнегреческий математик Эвклид (III век до н.э.), который обобщил отдельные теоретические положения античной математики и представил их в известном многотомнике «Начала» (13 книг). В...