Программы практик

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету “Містобудівельний”

______________________(Рищенко Т.Д.)

 

від  „ . . . „ . . . . . . . .  2011 р. 

 

 

 

РОБОЧА   ПРОГРАМА   НАВЧАЛЬНОЇ   ПРАКТИКИ

З   ДИСЦИПЛІНИ   "ГЕОДЕЗІЯ"

на 2011 / 2012 навчальний рік

 

Робоча програма укладена на основі:

 

          СВО ХНАМГ ПНД НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ГЕОДЕЗІЇ, 2011

          яким визначені мета та завдання практики до ОПП та ОКХ.

 

 

          Робочий навчальний план бакалавра 2011 р.

          напряму підготовки

          6.080101    «Геодезія, картографія та землеустрій»

 

 

          Укладач робочої програми, лектор: ст. викл. Глушенкова І.С.

          асистенти, викладачі: ст. викл. Запара Л.Г.

 

 

Загальний обсяг навчальної роботи студента

за спеціальностями, спеціалізаціями, освітньо-кваліфікаційними рівнями

 

Спеціальність,

спеціалізація

(шифр, абревіатура)

Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр; спеціаліст; магістр)

Дата затвердження ректором робочого навчального плану

Статус*

дисципліни

Всього,

кредит/годин

6.080101 ГІСіТ

бакалавр

2011

Н

15 / 540

 

*За освітньо-професійною програмою (ОПП): Н – нормативна, О – за вибором ХНАМГ (обов’язкова), В – за вибором студента

 

 

Робоча програма ухвалена:

 

          випусковою кафедрою геоінформаційних систем і геодезії

 

         Протокол від " . . . " . . . .                           ..   2011 р.  №             

 

         Зав. кафедрою . . .. . .                                      (Патракеєв І.М.)

 

 

          деканом факультету Містобудівельний

 

          Протокол від " . . . " . .                              . ..  2011 р.  №  .                  

 

          Декан . . .  . .  . . . .                                            (Рищенко Т.Д.)

 

Робоча програма погоджена випусковими кафедрами:

(на відповідність чинним ОКХ, ОПП, робочим навчальним планам)

 

Назва кафедри

Підпис

Прізвище зав. кафедрою

Дата

Кафедра геоінформаційних систем та геодезії

 

Патракеєв І.М.

 

 

 

 

 

 

 1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента

за спеціальностями та видами навчальної роботи

(за робочими навчальними планами денної форми навчання)

2. Тематичний план (зміст) практики

 

         Тематичний план практики складається з чотирьох змістових модулів, кожен з яких залежить від попередніх та є невід’ємною частиною практики.

Під час проходження практики застосовуються наступні види навчання: робота з приладами на базі практики в присутності викладача і самостійна робота з камеральної обробки матеріалів польових вимірів, ознайомлення з  додатковою літературою, оформлення матеріалів, підготовка до наступних занять. Логічним завершенням практики є залік.

Тематичний план практики складається з наступних тем:

 

     Модуль 1. Навчальна практика після 1-го курсу (7,5 кредитів ECTS / 270 годин)

     ЗМ 1.1. Перевірки приладів (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Перевірки теодоліту.

Перевірки нівеліру.

     ЗМ 1.2. Створення знімальної основи (2,5 кредити ECTS / 90 год.)

Прокладання теодолітного ходу.

Прокладання ходу технічного нівелювання.

Геодезичні засічки.

     ЗМ 1.3. Топографічні зйомки (2,0 кредити ECTS / 72 год.)

Теодолітна зйомка.

Тахеометрична зйомка.

     ЗМ 1.4. Складання топографічного плану (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Складання та оформлення топографічного плану.

Складання та оформлення звіту.

 

     Модуль 2. Навчальна практика після 2-го курсу (7,5 кредитів ECTS / 270 годин)

     ЗМ 2.1. Перевірки приладів (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Перевірки теодоліту.

Перевірки нівеліру та рейок.

Перевірки тахеометру.

     ЗМ 2.2. Побудова геодезичних мереж згущення (2,5 кредити ECTS / 90 год.)

Прокладання ходу полігонометрії 2 розряду.

Прокладання ходів нівелювання ІІІ та IV класу.

     ЗМ 2.3. Геодезичні роботи при трасуванні лінійних споруд (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Нівелювання траси лінійної споруди, обробка результатів нівелювання, побудова профілю траси.

Виконання розмічування головних точок кривої та детальне розмічування кривої.

     ЗМ 2.4. Розв’язання інженерних задач геодезичними методами (2,0 кредити ECTS / 72 год.)

Перенесення на місцевість проектного кута та проектної лінії.

Розмічування споруди способами прямокутних та полярних координат, кутових та лінійних засічок.

Визначення неприступних відстаней та висоти споруди.

Перенесення на місцевість проектної позначки та лінії заданого ухилу.

 

 

3. Розподіл часу практики

 

3. 1 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

 

 

Модулі (семестри)

та змістові модулі

Всього,

кредит/ годин

Форми навчальної роботи

Лаб.

СРС

  Модуль 1. Навчальна практика після 1-го курсу

7,5 / 270

180

90

ЗМ 1.1. Перевірки приладів

1,5 / 54

36

18

ЗМ 1.2. Створення знімальної основи

2,5 / 90

54

36

ЗМ 1.3. Топографічні зйомки

2 ,0/ 72

54

18

ЗМ 1.4. Складання топографічного плану

1,5 / 54

36

 

18

  Модуль 2. Навчальна практика після 2-го курсу

7.5 / 270

180

90

      ЗМ 2.1. Перевірки приладів

1,5 / 54

36

18

     ЗМ 2.2. Побудова геодезичних мереж згущення

2,5 / 90

54

36

     ЗМ 2.3. Геодезичні роботи при трасуванні лінійних споруд

1,5 / 54

36

18

     ЗМ 2.4. Розв’язання інженерних задач геодезичними методами

2,0 / 72

54

18

 

 

3.2 Розподіл навчального часу практики

 

Зміст

Кількість годин за спеціальностями, спеціалізаціями (шифр, абревіатура)

6.080101 ГІСіТ

Модуль 1. Навчальна практика після 1-го курсу

 (7,5 кредитів ECTS / 270 годин)

ЗМ 1.1. Перевірки приладів (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Інструктаж з техніки безпеки. Розподіл по бригадах. Отримання та огляд приладів. . Перевірки теодоліту. Вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Перевірки нівеліру та рейок. Вимірювання перевищень. Підготовка приладів для вимірювання довжин

36

ЗМ 1.2. Створення знімальної основи (2,5 кредити ECTS / 90 год.)

Рекогностування. Закріплення точок теодолітного ходу. Складання кроків. Вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Вимірювання довжин сторін теодолітного ходу. Складання схеми. Врівноваження теодолітного ходу. Визначення координат точок геодезичними засічками. Складання каталогу координат.

36

Прокладання ходу технічного нівелювання по точках планової знімальної основи. Складання схеми. Врівноваження нівелірного ходу. Складання каталогу висот точок.

18

ЗМ 1.3. Топографічні зйомки (2,0 кредити ECTS / 72 год.)

Виконання тахеометричної зйомки та обчислень

30

Виконання теодолітної зйомки різними методами

24

ЗМ 1.4. Складання топографічного плану (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Складання топографічного плану за результатами робіт у ЗМ 1.2 та ЗМ 1.3. Оформлення плану згідно вимог Інструкції [7]. Складання та оформлення звіту.

30

Захист звіту

6

Модуль 2. Навчальна практика після 2-го курсу

 (7,5 кредитів ECTS / 270 годин)

ЗМ 2.1. Перевірки приладів (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Інструктаж з техніки безпеки. Розподіл по бригадах. Отримання та огляд приладів. Перевірки теодолітів. Перевірки нівеліру та рейок. Перевірки тахеометру. Підготовка приладів для вимірювання довжин

36

ЗМ 2.2. Побудова геодезичних мереж згущення (2,5 кредити ECTS / 90 год.)

Рекогностування. Закріплення точок полігонометричного ходу. Складання кроків. Прив’язочні роботи в полігонометрії. Вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Вимірювання довжин сторін. Складання схеми. Врівноваження ходу полігонометрії 2 розряду. Складання каталогу координат.

30

Прокладання нівелірних ходів III та IV класів. Врівноваження. Складання каталогів

24

ЗМ 2.3. Геодезичні роботи при трасуванні лінійних споруд

 (1,5 кредити ECTS / 54 год.)

Рекогностування. Розмічування пікетажу. Виконання розмічування головних точок кривої та детальне розмічування кривої. Нівелювання траси та поперечників, обробка результатів нівелювання, побудова поздовжніх та поперечних профілів траси.

36

ЗМ 2.4. Розв’язання інженерних задач геодезичними методами (2,0 кредити ECTS / 72 год.)

Перенесення на місцевість проектного кута та проектної лінії. Розмічування споруди способами прямокутних та полярних координат, кутових та лінійних засічок. Визначення неприступних відстаней та висоти споруди. Перенесення на місцевість проектної позначки та лінії заданого ухилу. Встановлення на місцевості меж земельної ділянки

42

Складання, оформлення та захист звіту

12

3.3. Самостійна навчальна робота студента

 

Самостійна робота студента під час проходження навчальної геодезичної практики складається з наступних видів:

 • повторення теоретичного матеріалу та ознайомлення з додатковою літературою за темою занять, визначення вимог Інструкції [7] щодо наступних робіт;
 • перевірка записів та вирахувань у польових журналах, складання схем, математична обробка та аналіз результатів вимірів, оформлення звітних матеріалів;
 • складання та оформлення звіту з практики та підготовка до захисту.

Самостійна робота студентів забезпечується навчальною літературою [1-11] .

 

4. Засоби контролю та структура залікового кредиту

 

иди та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

 

Всього за ЗМ 1.1

10

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

6

Самостійна робота студента

4

Всього за ЗМ 1.2

20

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

15

Самостійна робота студента

5

Всього за ЗМ 1.3

20

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

15

Самостійна робота студента

5

Всього за ЗМ 1.4

10

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

6

Самостійна робота студента

4

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1

 

Захист звіту, залік

40

Всього за модулем 1

100

 

 

МОДУЛЬ 2. Поточний контроль зі змістових модулів

 

Всього за ЗМ 2.1

10

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

6

Самостійна робота студента

4

Всього за ЗМ 2.2

20

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

15

Самостійна робота студента

5

Всього за ЗМ 2.3

10

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

6

Самостійна робота студента

4

Всього за ЗМ 2.4

20

Участь в усіх видах робіт з дотриманням вимог з техніки безпеки

15

Самостійна робота студента

5

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 2

 

Захист звіту, залік

40

Всього за модулем 2

100

 

5. Інформаційно-методичне забезпечення

 

 1. Геодезія / Загальна ред. С.Г. Могильного і С.П. Войтенка. – Донецьк, 2003. – 458 с.
 2. Інженерна геодезія: підручник  / Войтенко С.П. – К.: Знання, 2009. – 557 с.
 3. Геодезичні прилади. Частина ІІ. Електронні геодезичні прилади: Підручник для студентів геодезичних спеціальностей вузів / Костецька Я.М. – Львів: ІЗМН, 2000. – 324 с.
 4. Практикум по геодезии: учебное пособие / Селиханович В.Г., Козлов В.П., Логинова Г.П. – М.: ООО ИД «Альянс», 2006. – 382 с.
 5. Золотцева Л.Н., Громада Э.К., Калашников Д.В. Руководство по учебной геодезической практике. – Пенза: ПГУАС, 2004. – 252 с.
 6. Учебное пособие по геодезической практике / В.Ф. Лукьянов, В.Е. Новак, В.Г. Ладонников и др. – М.: Недра, 1986 – 236 с.
 7. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001. – 255 с.
 8. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)
 9. Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики /Шипулін В.Д, Шевчук М.С.. – Харків: ХДАМГ, 2003 р.
 10. Програми Excel, ГИС Карта 2011 (Демо версія)
 11. Мережа Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды

Новости

23.05.19

ВНИМАНИЕ!!! Доцент Кобзан С.М. представил нашу кафедру на ХХХІІІ Международной конференции “Ринок нерухомості: Філософія. Технології. Аналітика, Прогнози" во Львове. Прямая речь.

 

   Як і завжди, Львів був чарівним! XXIII Міжнародна конференція АФНУ “Ринок нерухомості: Філософія. Технології. Аналітика- є гарним закладом по обміну професійними знаннями з нерухомості, технологіями роботи та дикусії про перспективи розвитку ринку. Дуже цікавою була секція з аналітики ринку нерухомості. Розглядалися

17.05.19

ВНИМАНИЕ!!! Гравиташка поздравляет научно-педагогических работников кафедры с Днем науки и желает всем коллегам помнить, что они не только педагогические работники, но и научные работники кафедры. В этот знаменательный день в Министерстве образования и науки проведено мероприятие по награждению ученых, внесших определенный вклад в науку, премиями и благодарностями.  Министр образования и науки Украины Л.М.Гриневич отметила ПОДЯКОЙ профессора нашей кафедры Метешкина К.А. В знак благодарности профессор Метешкин К.А. подарил Министру инновационное пособие «От

12.05.19

ВНИМАНИЕ!!! Сегодня на кафедре двойной праздник. Оказывается у двух наших сотрудников дни рождения. Сначала поздравляем Ирину Сергеевну Творошенко с Днем рождения и желаем счастья, здоровья, творческих успехов семейного благополучия и большого удовлетворения от учебного процесса.

  

 

Для Ирины Сергеевне поет сам Утесов про Одессу, с которым она сидит на лавочке в Одессе. 

 

Блог

11.01.18

1.    Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність №1977-ХІІ від
13.12.91 р. // Нормативно-правові акти про науку та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2 кн. / За ред. Ю. І. Горобця та М. І. Панова. – Харків :
Право, 2001. – Кн. 1. – С.43–63.

...
21.04.16

 

 

1. ВЕНЕЦИЯ

 

   Известно, что Венеция - это город, который образовался на островах и расширялся за счет постройки соборов, жилых домов и складских помещений на сваях, а за тем занял часть северного побережья Адриатического моря. Венеции в ХIII веке приходилось...