УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна

 

 

 

 

ПРОГРАМА

навчальної практики з спеціальності

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

за спеціальністю 7.070908  "Геоінформаційні системи і технології"

 

 

 

Програму склав Шипулін В.Д.

Програма затверджена рішенням кафедри протокол № 8 від 17.05.2012

 

 

 

 

 

Харків

2012

 

 

ЗМІСТ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ
  1. БАЗИ ПРАКТИКИ
  1. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
  1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
  1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма навчальної практики з спеціальності студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю 7.070908  "Геоінформаційні системи і технології" розроблена згідно Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 351 ( v0351281-94 ) від 20.12.94 ), що погоджена з Мінкультури, МОЗ, Мінсільгосппродом, Мінлісгоспом, Мінмолодьспортом,   Мінзв'язку,  Мінтрансом,   Укрхарчопромом, Укрсоюзсервісом, Мінфіном, Укоопспілкою,   Держхлібопродуктом, Держжитлокомунгоспом.

 

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців за спеціальністю 7.070908  "Геоінформаційні системи і технології" в Харківській національній академії міського господарства на оснащеній відповідним чином базі навчального закладу.

 

Згідно з Стандартами вищой освіти "Освітньо-кваліфікаційна характеристика" та "Освітньо-професійна програма" бакалавра напряму  підготовки  0709 “Геодезія, картографія та землевпорядкування” на 3 курсі спеціальності 7.070908  "Геоінформаційні системи і технології" передбачена навчальна практика з спеціальності.

 

Термін практики – 3 тижні.

2. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівня бакалавр.

 

Метою навчальної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

 

Головним завданням практики є оволодіння студентами практичними навиками з спеціальності. Робоча програма має за мету практичне опанування геоінформаційних систем при моделюванні об'єктів і явищ навколишнього світу. Робоча програма  охоплює всі етапи створення моделей даних у геоінформаційних системах, які пов’язані з створенням моделей об’єктів, процесів та явищ, їх взаємодії та взаємовідносин.

 

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розроблена кафедрою згідно з навчальним планом.

 

 

Види робіт

Об'єм

Термін,

днів

1. Розробка проекту структури даних

7  шарів

2

2. Геореференція растрових шарів проекту

Територія проекту

1

3. Створення шейпфайлів

Територія проекту

4

4. Редагування шейпфайлів

Територія проекту

2

5. Створення атрибутивних даних

Територія проекту

3

6. Створення буферних зон для точкових, лінійних і полігональних об’єктів

Територія проекту

1

7. Виконання операцій геоінформаційного аналізу

Територія проекту

2

8. Створення і додавання до проекту зовнішних баз даних, створення запитів, звітів і діаграм

Територія проекту

1

9. Написання і оформлення звіту по практиці

Територія проекту

2

Усього

 

18

 

3. БАЗА ПРАКТИКИ

 

Практика студентів проводиться на базі практики ХНАМГ, яка має відповідати вимогам програми.

 

При наявності у ХНАМГ регіональних замовлень на підготовку спеціалістів перелік баз практики надають органи, які формували замовлення на спеціалістів. При підготовці спеціалістів ХНАМГ за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах. Як бази підготовки студентів з робітничих професій можуть використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи вищих навчальних закладів, дослідні господарства, полігони та підприємства, організації, установи, які мають необхідне обладнання та педагогічні кадри. У випадку, коли підготовка спеціалістів вищими навчальними закладами здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з врахуванням всіх вимог наскрізної програми та даного Положення) або вищі навчальні заклади, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів.

 

Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному контракті чи договорі щодо підготовки спеціалістів і можуть бути розташовані як на території країн-замовників на спеціалістів, так і в межах України. Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються програма та індивідуальне завдання. Після закінчення практики вони складають звіт в порядку, встановленому кафедрою. При проходженні практики в межах України студенти-іноземці додержуються даної Програми.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівників вищих навчальних закладів.

 

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у академії здійснює завідуючий відділом практики, який за рішенням керівника навчального закладу підпорядкований проректору з навчальної роботи

 

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні керівники практики кафедри геоінформаційних систем і геодезії. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі, по якому проводиться практика.

 

Керівник практики:

- перед початком практики контролює підготовленість баз практики та вважає за потребу до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних заходів;

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації чи інші),

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;

- у складі комісії приймає заліки з практики;

- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

Студенти академії при проходженні практики зобов’язані:

- до початку практики одержати від керівника практики від учбового закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно скласти залік з практики.

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Загальна і характерна форма звітності студента за практику — це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

 

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється звіт за вимогами, які встановлює академія

 

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим кафедрою. До складу комісії входять керівники практики від вищого навчального закладу і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.

 

Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

 

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на на нарадах факультету не менше одного разу протягом навчального року.

6. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

Джерела фінансування практики студентів вищих навчальних закладів визначаються формою замовлення на спеціалістів: державні або регіональні, кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб. Суб’єкти-замовники спеціалістів перераховують вищим навчальним закладам кошти на практику студентів у терміни і в обсягах, передбачених відповідними статтями договорів чи контрактів на підготовку спеціалістів (з урахуванням інфляційних процесів).

 

Витрати на практику студентів вищих навчальних закладів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє вищий навчальний заклад і погоджує з базами практики, із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень.

 

Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

- оплата праці безпосереднього керівника практики;

- разові витрати на організацію і підведення підсумків практики (укладання договору, проведення інструктажів, вибір місця практики та інше);

- витрати на матеріальне забезпечення практики (використання ЕОМ, розмноження роботи, придбання матеріалів і канцприладдя, експлуатація обладнання та інше);

- оплата консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики, та інше.

 

Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства за проведення учбових занять із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень.

 

Усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами місця знаходження вищих навчальних закладів, сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених чинним законодавством. При цьому враховується час знаходження в дорозі до бази практики і назад.

 

Проїзд студентів вищих навчальних закладів залізничним, водним і автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад сплачується за рахунок витрат на практику. Проїзд до баз практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами за свій рахунок.

Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується вищим навчальним закладом за рахунок витрат на практику, у розмірах, передбачених чинним законодавством. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках навчальних закладів інших міст (за договорами між навчальними закладами про взаємообмін місцями у гуртожитках) сплачується студентами за свій рахунок за нормами, встановленими для цих гуртожитків.

Слайды

Новости

17.09.20

ВНИМАНИЕ!!! Хоть и с опозданием по уважительным причинам, коллектив кафедры поздравляет с Днем рождения Замечательную женщину нашей кафедры Любовь Алексеевну Маслий. Ей исполнилось всего ничего, а она себя уже зарекомендовала настоящим преподавателем, хозяйкой кафедры, любимицей студентов и коллег. В этот знаменательный день желаем Вам Любовь Алексеевна счастья, здоровья, творческих успехов и оставаться всегда юной, обаятельной и привлекательной. Зная, что вы человек спортивный, разносторонний, хозяйственный (котлеты ваши не отразимы) мы дарим ВАМ, во-первых,

10.09.20

ВНИМАНИЕ!!! Сегодня состоялся на кафедре межкафедральный научно-методический семинар на тему; "Комплексный практикум систематизации учебных знаний в условиях диджитализации". С докладом "Особенности апробации цифровых технологий обучения на кафедре и конкретные шаги их внедрения" выступил профессор кафедры земельного администрирования и геоинформационных систем Метешкин К.А. . С содокладом выступила доцент кафедры Языковой подготовки, психологии и педагогики, кандидат педагогических наук, доцент Приходько А.М. В обсуждении докладов выступили

01.09.20

ВНИМАНИЕМ!!! Всех коллег и студентов поздравляю с замечательным и немножко грустным праздником Днем знаний! Этот день знаний особенный. Короновирус не дремлет! Диджитализация наступает! Сегодняшние особенности в картинках. 

 

БЫЛО В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА!

 

  

 

ЭПОХА ДДД

(демократической дистанционной диджитализации) 

 

Блог

27.01.20

   В предыдущем подразделе отмечалась роль Г. Монжа в создании начертательной геометрии, а именно она является основой для трехмерного моделирования объектов, которые создают некоторые студенты в процессе дипломного проектирования. Практика показала, что студенты затрудняются ответить на вопрос, какая из аксонометрических проекций использовалась при 3D-моделировании. Восполним этот пробел и в настоящем подразделе изложим суть построения трехмерных моделей на основе аксионометрических проекций, предварительно дадим определение термину «начертательная...

27.01.20

   Начнем изложение данного подраздела с народной мудрости: «Если ты все понял, значит, тебе не все рассказали».

   Предложенный в данном подразделе материал выходит за рамки существующих планов по специальности «Геодезия и землеустройство».  Вместе с тем, материал данного пособия претендует на некоторую новизну, так как в пп. 1.1 введен и обоснован новый термин «ноогеоматика», определение которого расширяет изучаемую предметную область, и на наш взгляд, обусловливает рассмотрение новых методов и...

27.01.20

   В процессе изучения начал создания и развития математики обнаруживается, что геометрия является первичным инструментом для человека при решении задач землемерия, постройки жилища, храмов, вычисления объемов и т. д. Другими словами, развитие геометрии шло по пути – от практики к теоретическим построениям. Многие ученые считают, что основателем геометрии является древнегреческий математик Эвклид (III век до н.э.), который обобщил отдельные теоретические положения античной математики и представил их в известном многотомнике «Начала» (13 книг). В...