Магистр

 

Статья 8.Образовательно-квалификационный уровень высшего образования

 

Магистр - образовательно-квалификационный уровень высшего образования человека, который на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавр

 

 

 

СПИСОК

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ МАГИСТРОВ

 

     1. Геометричні моделі Землі, їх особливості та застосування у геодезії.

2. Види циліндричних проекцій. Основні формули спотворень по головним напрямкам.

3. Критерії класифікації систем координат. Системи координат, які застосовують в геодезії.

4. Рівняння поправок та приведення їх до лінійного виду.

5. Основні положення теорії центрального проектування.

     6. Моделі розподілу  систематичних похибок.

      7. Фізичні моделі Землі, їх основні характеристики.

      8. Види аерофотознімання та особливості знімального процесу.

9. Картографична генералізація. Фактори генералізації. Способи генералізації. Приклади генерализації.

10. Поняття системи відліку. Точки, лінії і поверхні віднесення в геодезії.

11.  Визначення координат центроїдів і центрів.

12. Якому закону розподілу ймовірностей підпорядковані випадкові похибки? Приведіть рівняння щільності ймовірностей та нарисуйте її графік.

13. Зональна система прямокутних  координат у проекції Гаусса-Крюгера, її властивості та застосування.

14. Оцінка якості результатів аерофотознімання.

15. Необхідна умова виникнення задачі зрівнювання в системах виміряних величин.

16. Система геодезичних координат, її особливості та застосування в геодезії.

17. Дайте визначення статистичної поверхні. Наведіть приклад якої-небудь не топографічної поверхні. У чому полягають відмінності між безперервною і дискретною статистичними поверхнями?

18. Характеристики багатоспектральної інформації.

19.  Система астрономічних координат. Її особливості та призначення.

20. Визначення координат точки пересічення двох прямих. Наведіть приклади використання цього рішення.

21. Поняття перевищення. Способи та засоби вимірювання перевищень.

22. Дати стислу характеристику супутникової геодезичної системи та навести її узагальнену структурну схему.

23. Що таке центроїди? Які є типи центроїдів? Наведіть приклади їх використання.

 

24. Закони геометричної оптики, на яких ґрунтується побудова об'єктивом ідеального зображення.

25. Місцеві системи координат, нормативна база та умови введення, класифікація. Ключі переходу.

26. Булева алгебра в топологічному накладанні.

27. Геометричне трансформування знімків. Поліноміальні перетворення, як математична основа геометричного трансформування.

28. Системи плоских прямокутних і полярних координат, зв'язок між ними.

29. Поняття еліпсу спотворень. Основні властивості еліпсу спотворень. Спотворення напрямків та кутів. Спотворення відстаней. Спотворення площ.

30. Пряма та зворотна геодезичні задачі на площині та їх розв’язання.

31. Кількісні характеристики лінійної стохастичної залежності випадкових величин. Кореляційний момент. Коефіцієнт кореляції та його властивості.

32. Що таке "карти щільності", як їх побудувати, які проблеми зручно вирішувати і з їх допомогою?

33. Класифікація геодезичних кутомірних приладів. Головні вісі теодоліта і вимоги до їх взаємного положення.Геометричне трансформування знімків.

34. Загальна теорія азимутальних проекцій. Види азимутальних проекцій, формули спотворень за головними напрямками.

35. Методи автоматизованої класифікації за атрибутами.

 

36. Особливості геодезичних вимірювань. Комплекс умов вимірювань.

37. Що таке функціональна відстань? У чому воно вимірюється?

38. У чому полягає різниця між необхідними та надлишковими вимірами? Які можливості надають надлишкові виміри?

39. Системи висот в геодезії, особливості їх визначення та застосування.

40. Поліноміальні перетворення, як математична основа геометричного трансформування.

41. Що таке ізотропна дистанційна поверхня? Чим вона відрізняється від фрикційної поверхні?

42. Принцип вимірювання кутів. Класифікація кутомірних приладів.

43. Що таке геометричні об'єкти високого рівня? Наведіть приклади точкових, лінійних і полігональних об'єктів високого рівня.

44. Способи стереоскопічного спостереження знімків.

45. Способи вимірювання горизонтальних кутів, їх особливості та застосування. Джерела и природа похибок кутових вимірювань.

46. Роль супутникової геодезії в розв’язанні прикладних задач.

47. Алгоритм операції "Точка в полігоні".

48. Наземні методи топографічного знімання та їх особливості.

49. Загальна теорія конічних проекцій. Види конічних проекцій, формули спотворень по головним напрямкам.

50. Представлення рівнянь поправок та нормальних рівнянь у формі матриць.

51. Принцип геометричного нівелювання. Методи геометричного нівелювання. Джерела похибок.

52. Відхилення виска. Вихідні геодезичні дати.

53. Класифікація проекцій по характеру спотворень. Класифікація проекцій по виду меридіанів та паралелей нормальної сітки.

54. Лінійне і нелінійне трансформування знімків.

55. Параметри земного еліпсоїда, зв’язки між ними.

56. Як вираховують середню квадратичну похибку простої арифметичної середини?

 

57. Супутник системи ГЛОНАСС та його стисла характеристика.

58. Опишіть метод для визначення об'єму, обмеженого поверхнею. Поясніть, як це робиться в растрових і векторних ГІС.

59. Топографічні моделі місцевості. Моделювання об’єктів місцевості умовними знаками.

60. Загальні характеристики систем збору даних. Багатозональна зйомка. Оптико-електронні знімальні системи.

61. Класифікація орбіт штучних супутників Землі та їх параметри.

62. Тригонометричне нівелювання: суть методу, прилади, джерела похибок.

63. Визначення перевищень точок місцевості по парі знімків.

64. Що таке аналіз видимості? Що таке зона видимості? Як вона розраховується у векторній моделі даних? Як - в растровій? Наведіть деякі приклади вживання аналізу видимості.

65. Класифікація та призначення геодезичних мереж.

66. Похибки вимірів та їх класифікація.

67. Що є поверхня сплайна? У чому полягають особливості вживання сплайна для інтерполяції?

68. Рельєф місцевості і його основні форми. Моделювання рельєфу горизонталями.

69. Метод головних компонент у обробці спектральних каналів зображення.

70. Що лежить в основі кригинга? У чому його основна перевага? У яких випадках він не застосовний?

71. Методи побудови планових геодезичних мереж та їх особливості.

72. Основні переваги геостаціонарних орбіт.

73. Просторовий вибір на підставі топологічних відношень

74. Поняття нормальної Землі. Класифікація параметрів нормальної Землі. Умови вибору рівневого еліпсоїда у якості нормальної Землі.

75. Класифікація орбіт штучних супутників Землі та їх параметри.

76. Що таке поверхня тренду? У яких випадках даний метод ефективніший? Які основні обмеження тренд-аналізу?

77. Що таке аспект? Як він використовується для класифікації поверхні? Наведіть приклад використання експозиції схилу для вирішення реальних проблем.

78. Нормальні перерізи. Взаємні нормальні перерізи. Геодезична лінія.

79. Способи стереоскопічного спостереження знімків.

80. Засоби стабілізації та орієнтації супутників у просторі. Гіроскопи та їх класифікація.

81. Поняття сфероїдного трикутника. Основні способи розв’язування малих сфероїдних трикутників.

82. Як вираховують коефіцієнт систематичного впливу двійних нерівноточних вимірів?

83. Оцінка якості результатів аерофотознімання

84. Елементи приведення, їх види, причини виникнення та методи визначення поправок у результати вимірювань.

85. Інерціальна система відліку та її постулати.

86. Технічні та програмні засоби дистанційного зондування.

      87. Державна геодезична мережа України, призначення, методи створення та перспективи розвитку.

      88. Що таке міра опуклості? Чому саме круг використовується як еталон для порівняння полігональних фігур?

      89. Основні параметри й технічні характеристики фотографічних об'єктів.

90.  Що таке просторова цілісність? Як можна її виміряти числом Ейлера?

 

Слайды

Новости

13.10.21

ВНИМАНИЕ!!!  Сразу три праздника.

 

 

   В преддверии Дня защитника Украины, Дня украинского казачества Пресвятая Богородица “покрывает” своей плащаницей всех мужчин, а особенно офицера, авиатора, доцента, да еще и “ходуна” на длинные дистанции Сергей Маркович Кобзан. Он участвовал в Международных соревнованиях по скандинавской ходьбе и занял 2 место. Настоящий мужчина и казак характерник. Вот фотографии награждения Сергея Марковича серебряной медалью.

 

14.09.21

ВНИМАНИЕ!!! Поздравляем Любовь Алексеевну с Днем рождения! Вы настоящий человек и душа коллектива. Ваш оптимизм, творчество, целеустремленность и оперативность в работе может быть хорошим примером для начинающих преподавателей, а для студентов Вы являетесь настоящим профессионалом! Здоровья Вам желаем в наше пандемийное время, спортивной стойкости ко всем негораздам  женского счастья, любви и творческих успехов.

 

 

30.08.21

ВНИМАНИЕ!!! Приближается день Знаний! Начинается новый цикл обучения для преподавателей, а для студентов период познания и приобретение соответствующих компетенций по выбранной специальности. В этой связи предлагаю вам дорогие коллеги и студенты несколько афоризмов выдающихся людей, которые знания определяют так:

Мы точно знаем, только когда мы знаем мало; с ростом знания возрастает сомнение. И. Гёте Источник: Цитаты и афоризмы. https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-znaniyax

Блог

27.01.20

   В предыдущем подразделе отмечалась роль Г. Монжа в создании начертательной геометрии, а именно она является основой для трехмерного моделирования объектов, которые создают некоторые студенты в процессе дипломного проектирования. Практика показала, что студенты затрудняются ответить на вопрос, какая из аксонометрических проекций использовалась при 3D-моделировании. Восполним этот пробел и в настоящем подразделе изложим суть построения трехмерных моделей на основе аксионометрических проекций, предварительно дадим определение термину «начертательная...

27.01.20

   Начнем изложение данного подраздела с народной мудрости: «Если ты все понял, значит, тебе не все рассказали».

   Предложенный в данном подразделе материал выходит за рамки существующих планов по специальности «Геодезия и землеустройство».  Вместе с тем, материал данного пособия претендует на некоторую новизну, так как в пп. 1.1 введен и обоснован новый термин «ноогеоматика», определение которого расширяет изучаемую предметную область, и на наш взгляд, обусловливает рассмотрение новых методов и...

27.01.20

   В процессе изучения начал создания и развития математики обнаруживается, что геометрия является первичным инструментом для человека при решении задач землемерия, постройки жилища, храмов, вычисления объемов и т. д. Другими словами, развитие геометрии шло по пути – от практики к теоретическим построениям. Многие ученые считают, что основателем геометрии является древнегреческий математик Эвклид (III век до н.э.), который обобщил отдельные теоретические положения античной математики и представил их в известном многотомнике «Начала» (13 книг). В...