Научные публикации

 

 smiley

Научные публикации профессора Метешкина К.А.

 

 

 


2013 г.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности создания систем поддержки деятельности кафедры на основе IT-технологий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, А.Ю.Кащавцева / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 20-21 березня 2013 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. С. 22 – 24.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Методы геоинформационного анализа рекультивации заброшенного карьера [Текст] / К.А. Метешкин, М.А.Кухар, В.В.Козыренко / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. -  2013. - №2/2 (62). -  С. 20 – 24.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А. Апробация метода формирования и корректировки индивидуальных планов самостоятельной работы студентов [Текст] / К.А. Метешкин, В.А. Шевченко // Теорія і методика електронного навчання: зб. наук. праць. – Вип. IV. – Кривий Ріг, 2013. С. 200 – 205.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А.Возможности и задачи реинжиниринга процессов, протекающих на кафедре высшего ученого заведения [Текст] / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Т.35 №3(2013). – Режим доступу http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/817#.UlRfzVO971U – Заголовок з екрану.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А. Досвід використання web-технологій у інтерактивній рекламі освітніх послуг [Текст] / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Т.36 №4(2013). – Режим доступу http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/880#.VJw6Iv8LAFE – Заголовок з екрану.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.  Єлізєвої А.В. на тему: «Інформаційна технологія логістичного управління закупівлями в умовах розвитку підприємства з урахуванням життєвого циклу продукту». ХАИ.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Груздо Ірини Володимирівни «Інформаційна технологія аналізу та оцінювання письмових навчальних робіт в аспекті наявності текстових запозичень».

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А.  Принципы построения и использования сетевых информационных технологий поддержки образовательной деятельности кафедры  [Текст] / К.А. Метешкин, О.И. Морозова //  Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2013. – № 3 (62). – С. 102–109.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Проблема интеграции педагогических и IT-технологий, пути ее решения [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин. - Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  29 ноября 2013 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2013. - 120 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкін К.О. Інтеракивна реклама освітніх послуг [Текст]: тези / К.О. Метешкін, О.Е. Поморцева. - Міжнародна науково-методична конференція. Сучасні інформаційно-комукатійні технології в науці та освіті. м. Харків, 10 - 11 грудня 2013 р. - Х.: Изд-во ХНАДУ, 2013. - С.54-55.

yesyes


2014 год

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Метешкін, К.О.  Практикум з математичної обробки геодезичних вимірів:навч. посібник / К.О. Метешкін, Д.В.Шаульський; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім О.М.Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 100 с.

МОНОГРАФИЯ. Кибернетическая педагогика: IT-технологии в образовании и обучении. Теория и практика [текст]: монография/К.А.Метешкин, А.Ю.Соколов, О.И. Морозова, Е.Е.Поморцева и др.; Харьк. нац. ун-т. гор.хоз-ва им. А.Н.Бекетова. - Х.: ХНУГХ, 2014. - 243 с.

ТЕЗИСЫ. Информационно-коммуникационная революция в вузах и использование знание-ориентированных технологий [текст]: тезисы / К.А.Метешкин, Е.Е.Поморцева. -  Международная научно-практическая конференция <Актуальные научные разработки>, Т. 15. Педагогически науки. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД 2014. С. 34 - 37.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу «Методологічні основи створення інтелектуальних комп’ютерних програм, які навчають виконанню алгоритмічних завдань», подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Проблемы динамической нестабильности образовательных систем и роль IT- технологий в их стабилизации [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, О.И.Морозова / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 12-13 березня 2014 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2014. С. 60 – 61.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности создания системы поддержки деятельности кафедры на основе IT-технологийи опыт их использования
[текст]: тезисы / К.А.Метешкин,А.Ю. Соколов. - Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (Харків,17 квітня 2014 р.) М-во освіти і науки України, Харків.нац. ун.-т міськ.госп. Х.: ХУПС, С.34-36.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Кащєєвой В.Ю на тему: "Інформаційна технологія аналізу багатокомпонентних процесів за часовими рядами на основі інтервальних прогнозних моделей". ХАІ.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Системно-синергетический подход в исследовании интеграционных процессов высшей школы Украины в европейское образовательное пространство / К.А. Метешкин, В.Н. Павленко, О.И. Морозова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – № 2 (66). – С. 115–120.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ. Метешкин К. А. Конспект лекций по учебной дисциплине "Основы теории систем" (для студентов 1 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.080101 - "Геодезия, картография и землеустройство", специальности 8.0801014 - "Оценка земли и недвижимости) / К. А. Метешкин. Харк.нац.ун-т хоз-ва им А. Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2014. - 120 с.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням  IT-технологій  / К.А. Метешкин,О.Є Поморцева // Сборник научных трудов „Системи обробки інформації”, выпуск 5 (121), Харків -2014 р. – С. 183 - 189.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Опыт дистанционного самообучения на основе моделирования трудоспособностей в виртуальном пространстве [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин / Землевпорядна освіта ХХІ ст. - досягнення та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфернції, присвяченої 70-річчю факультету інженерів землевпорядкування, 24-26 вересня 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва – Х.:  ТВО "Друкарня Мадрид", 2014. - С. 74 - 77.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Опыт организации педагогической экспериментальной игры в виртуальном пространстве [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Д.В. Шаульский /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку/Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 14 листопада 2014 р. /Національна академія Національної гвардії України, 2014. - С.5.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Опыт использования web-технологий в самообучении студентов / К.А. Метешкин, Е.С.Щербак, С.А.Василенко /Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2014 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2014. – С.50-53.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Практика и теория игровых методов педагогических и информационных технологий / К.А. Метешкин, Т.Ю.Кравченко, А.А.Крамаренко / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2014 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2014. – С.48-49.

НАГЛЯДНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Метешкин К.А.  Познай самого себя. Легенда экспериментальных исследований "по тропам снежного барса" / К.А. Метешкин, Д.В. Шаульский. - Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Х. : ХНУГХ, 2014. – 114 с.

 

 

yesyesyes

 

2015 год

 

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Технология партнерства преподавателя и студентов в виртуальном пространстве [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, В.А. Шевченко /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.54-55.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Методы представленияучебно-методических материалов с использованием IT-технологий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, В.А. Шевченко /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.56-57.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А.Апробация комплекса учебно-методических материалов с использованием IT-технологий  [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Т.Ю.Кравченко /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.58.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности ГИС как сложной системы  [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Д.Б.Рифаи /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичного семінару, 18-19 березня 2015 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2015. - С.59.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Возможности применения геоинформационных систем при администрировании недвижимого имущества [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, М.А. Кухарь / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Европейські стандарти еккономичного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х.: ХНУМГ. - 111 - 116 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Обучение студентов по специальности ГИС с использованием web-технологий. Технология обучения "Партнерство". [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, О.И. Морозова / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Европейські стандарти еккономичного розвитку, оцінки землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні, 26 - 27 березня 2015 р. Х.: ХНУМГ. - 111 - 116 с/

СТАТЬЯ (США). Shevchenko Viktoriia. Information Systems in Management of the Student Self-Education Process [Text] / Viktoriia Shevchenko, Kostiantyn Meteshkin, Olga Morozova, Oleksandr Sokolov, Aleksandra Mreła // International Journal of Education and Information Technology. – 2015. – Vol. 1, No. 1. – pp. 1–10. – Mode of access: http://www.publicscienceframework.org/journal/allissues/7039

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации  Еременко Наталии Валентиновны «Методи та модель інформаційної технології логістичного управляння вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі». ХАИ, 2015 г.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации СОУДА АБДАЛАЗЕЗА МОХАМЕДА АМЕНА «Моделі, метод та інформаційна технологія планування в логістиці нафтопродуктів». ХАИ, 2015 г.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Добряк Вікторії Сергіївни Інформаційна технологія формування даних і оцінювання якості навчального процесу в технічному вищому навчальному закладі”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации Бутенко Юлії Іванівні "Онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації програмного забезпечення", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. ХАІ, 2015 р.

СТАТЬЯ. Метешкин, К. А. Информационные лингвистические технологии в повышении эффективности обучения / К. А. Метешкин, О. И. Морозова //  Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. - Харьков : ХНАДУ, 2015. – Вып. 69. – С. 7–12.

СТАТЬЯ. Метешкин, К. А. Синергетический эффект применения информационных технологий в обучении студентов / К. А. Метешкин, О. И. Морозова //  Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2015. – Вып. 37. – С. 149–154.   http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/1186/1/%D0%90%D0%A2_37_23.pdf
ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Использование интерактивного подхода для подготовки студентов к выступлению на научной конференции / К.А. Метешкин, А.Р. Левченко / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVI межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2015 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2015. – С.48-50.
  

 yes

 

2016 г.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Основы теории систем: инновационная авторская технология обучения "Партнерство" [текст] учеб. пособие / К.А. Метешкин, Д.А. Конь, Р.Х. Ахмедова и др.; под ред. К.А. Метешкина; Харьков. нац. ун-т.  гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. - Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016 - 236 с. 

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. IT-технологии в организации рыночных отношений в системе высшего образования [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 17-18 березня 2016 р.  /Національна академія Національної гвардії України, 2016. - С.67-68.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Лексиграфическое обеспечение систем поддержки образовательных процессов кафедры [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева, О.И. Морозова // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інтелектуальні системи та прикладна лінгвистика". Харків, 14 квітня 2016 р.: матеріали конференції. Харків: Національний технічний університет "ХПІ", 2016. С.13-15. 

ТЕЗИСЫ. Метешкин, К.А. Организация исследований рыночных отношений в системе высшего образования / К.А. Метешкин, О.И. Морозова, В.А. Шевченко // Інформаційні технології і мехатроніка: освіта, наука та працевлаштування: зб. наук. пр. міжнародної наук.-практ. конф., Х, 20-21 квітня, 2016. С.21 – 23.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Формальное представление структурно-логической схемы учебного плана методами теории категорий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, О.И. Морозова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні". Харків, 18 квітня 2016 р.: матеріали міжнародної науково-практичної конференціїї/ ред.кол.:В.Ф.Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б.Радзінська - Х.: ХНУМГ, 2016. - С.145-148.

СТАТЬЯMeteshkin Kostiantyn, Sokolov Oleksandr, Morozova Olga, Teplova Nataliya. Integration of higher and secondary education: problems and ways of their solution on the basis of information technologies. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(7):375-390. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58067. – Mode of access: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3703.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации Нечаусова Артема Сергеевича на тему: "Модели и методы информационной технологии мониторинга в условиях экологической нестабильности техноэкосистем" 

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации Лещенко Юлии Александровны на тему "Моделі та методи інформаційної технології забезпечення якості високотехнологічної продукції".

ТЕЗИСЫ. Метешкин, К.А. Особенности математических основ изучения геодезии. [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Е.А. Сало // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесяти річчю кафедри земнельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2016. -167 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкін, К.О. Когнітивне моделювання просторово-часових відносин в профоріентаційній роботі кафедри  [Текст]: тезисы / К.О. Метешкін, О.І. Морзова, Л.О. Кочура // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесяти річчю кафедри земнельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2016. - С.143 - 144.

ТЕЗИСЫ. Метешкин, К.А. Игровые методы изучения основ картографии в виртуальном пространстве / К.А. Метешкин, О.И. Морозова / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVIІІ межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2016 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2016. – С.61-63.

ТЕЗИСЫ. Поморцева, Е.Е. Когнитивное моделирование процессов обучения современными методами IT-технологий / Е.Е. Поморцева, К.А. Метешкин / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVIІІ межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2016 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2016. – С.68-70.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А. Когнитивное моделирование в игровых методах обучения / К.А. Метешкин, О.И. Морозова, Л.А. Кочура // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 3(77). – С. 41–48.

 

 

 

yes

 

2017 г.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ диссертации Крети Дмитра Леонідовича "Оцінка стану складових довкілля з використанням дистанційного зондування землі та геоінформаційних систем" 

ТЕЗИСЫМетешкин К.А. Системный подход и интерактивные методы изучения географии с использованием web-технологий [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, О.И. Морозова /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2017 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2017. - С.86-87.

ТЕЗИСЫ. Юденко Ю.Ю. Задача управления батальоном на марше с использованием геоинформационных технологий [Текст]: тезисы /Ю.Ю. Юденко, К.А. Метешкин /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2017 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2017. - С.87-88.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Гипотеза об использовании фрактальной геометрии при построении трехмерных тематических слоев в базе геоданных. [Текст]: тезисы /К.А. Метешкин, О.В.Сорока /Застосування інформ аційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2017 р.  / Національна академія Національної гвардії України, Ч.2. - 4. - 2017. - С.4.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Доценко С.И. Теоретичні основи створення шнтелектуальних систем компютерної підтримки рішень при упаравлінні енергозбереженням організацій. Презентация к выступлению.  

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Сравнительный анализ земельного администрирования в Украине и Европейском союзе [Текст] / К.А. Метешкин, М.А. Кухар. - Коммунальное хозяйство городов / Комунальне господарство міст, 2017, випуск 135. - С 167 - 170.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А. Аналіз можлівості формалізації земельних відносин [Текст] / К.А. Метешкин, М.А. Кухар // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2017. – № 2(82). – С. 33–37.

ТЕЗИСЫ. Метешкін, К.О. Задача оценки возможности использования заброшенных объектов на примере харьковского элеватора  [Текст]: тезисы / К. А. Метешкин  В. О. Емельянова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний досвід» 09 листопада 2017 року. С.104-106.

ТЕЗИСЫ. Метешкін, К.О. Задачі оцінки можливості розміщення підземних автопарковок  в м. Харків звикористанням GIS анализу [Текст]: тезисы / К. А. Метешкин,  В. О. Емельянова, Д. Ю. Мороз // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний досвід» 09 листопада 2017 року. С. 106 - 108.

СТАТЬЯ. Мамонов К.А. Визначення містобудівних факторів, які впливають на використання земель міст / К.А. Мамонов, К. О. Метешкин, М.О. Грек// Збірник наукових праць Українського державного університету  залізничного транспорту. Випуск 169. - С.174 -183.  

СТАТЬЯ. Метешкін, К.О. Формалізація процесів в земельних відносинах України / К.О. Метешкін, М.А. Кухар //ВІСНИК ЖДТУ. 2017. № 2 (80). - С. 139 - 143.

yes

 

2018 г.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. От студента до профессора: "Живое автобиографическое учебное наглядное пособие" / К.А. Метешкин, Д.А. Конь; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. - Харьков: ХНУГХ им. Бекетова, 2018, 363 с.

СТАТЬЯ.   Кухар М.А.,  Метешкин К.А. Розробка формальної теорії статті земельного кодексу України та ії алгоритмізація Scientific Journal «ScienceRise» № 1(42)2018. - С. 37 - 39. 

МОНОГРАФИЯ. Земельне адміністрування: особливості формування та сучасні технології реалізації: монографія / К. А. Мамонов, В.Д. Шипулін, С.М. Кобзан та ін.; за заг. ред. К.А. Мамонова; ХНУМГ імені О.М. Бекетова. - Х.: ФОП Мезіна В.В., 2018. - 356 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Особенности решеня транспортных задач на основе ГИС анализа [Текст]: тезисы /К.А. Метешкин, Демура М.А. /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2018 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2018. - С.5-7.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А., Дядюн С.В., Зелинская О.В. Problem of higher education in Ukraine and to solve thev https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/view/5596.

ТЕЗИСЫМетешкін, К.О. Проблема систиматизації знань до ії вирішення в установах висщої освіти [Текст]: тезисы / К. А. Метешкин,  А. Р. Левченко // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Актуальні питання забезпечення службової діяльності військових формувань та правоохоронних органів". 31 жовтня 2018 року м. Харків. С. 108 - 111.

ТЕЗИСЫ. Метешкин, К.А. Гипотеза о фрактальной форме планеты Земля. [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин // Матеріали наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню геоінформаційних систем. Харків.  14 листопада 2018 р. /ред.кол.: К.А. Мамонов, В.Д.Шіпулін, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2018. -130 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкін, К.О. Оцінка особливостей землевідведення при будивництві струнного транспорту. [Текст]: тезисы / К.О. Метешкін, В.О.Волошина // Матеріали наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню геоінформаційних систем. Харків.  14 листопада 2018 р. /ред.кол.: К.А. Мамонов, В.Д.Шіпулін, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2018. С. 13-15.

ТЕЗИСЫ. Метешкін, К.О. Концептуальні положення інтеграціїразвожальної і транспортної технології Скай Вей в Харкові. [Текст]: тезисы / К.О. Метешкін І.В. Ліпінська І.В. // Матеріали наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню геоінформаційних систем. Харків.  14 листопада 2018 р. /ред.кол.: К.А. Мамонов, В.Д.Шіпулін, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2018. С. 53-57.

ТЕЗТСЫ. Метешкин К.А. Проблема систематизации знаний в учереждениях высшего образования и путь к ее решению [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, А.Р. Левченко // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы ХХ межвуз. науч.-практ. конференции. Харьков, 24 ноября 2018 г. /Нар. укр. акад.,каф. информ.технологий и математики. - Харьков: Изд-во НУА. 2018. С.69 - 72.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Инновационная технология систематизации знаний в учреждениях высшего образования [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин // Програма Міжнародної науково-практичної Internet-конференції "Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті. 21 - 22 листопада 2018 р. м. Харків, Україна. - Х.: ХНАДУ. 15 с.

 yes

2019 г.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Моделирование как метод визуализации профессиональных знаний [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Кухар М.А. /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2019. - С.3-5. 

ТЕЗИСЫ.  Meteshkin K. Problems of higher education engineering and the ways their solution / K. Meteshkin , S. Dyadun , O.Zelinska / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2019. - С.83-85. 

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Концепция создания и использования платформы цифровых знаний по специальности [Текст] / К.А. Метешкин, О.И. Морозова // Радиоэлектронные и компьютерные системы, 2019, №1(89). - С. 74-81.

СТАТЬЯ. Мамонов К.А., Метешкін К.О., Нестеренко С.Г., Мироненко М.Л. Нормативно-правове забезпечення територіального розвитку використання земель регіону // Комунальне господарство міст. Випуск 1 (147) 2019. - С.181 - 188.

СТАТЬЯ. Meteshkin K., Morozova O. Modelling of professional knowledge as an educational technologies method // Сучасні інформаційні системи. 2019. Т. 3, No 1. С. 19–22.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ на дисертаційну роботу Гребень Олександра Сергійоича "Моніторинг та оцінка впливу сільськогосподарських процесів на екологічну безпеку територій" (ХАІ).

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу "Інформаційна технологія підтримки прийняття кадрових рішень для закладів вищої освіти України" Новиковой Олени Олександровни Нац гвардия! Автореферат.

СТАТЬЯ. МетешкІн К.О. Концептуальні положення створення геоінформаційної системи "Розумний вищий навчальний заклад" // К.О. Метешкін, Л.О. Маслій. Комунальне господарство міст / науково-технічний збірник, вип.5 (151), 2019. С. 54 - 59.  

ТЕЗТСЫМетешкин К.А. Экспертные оценки программированного, кибернетического, цифрового и ноосферного образования [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Л.А. Маслий // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы ХХІ межвуз. науч.-практ. конференции. Харьков, 23 ноября 2019 г. /Нар. укр. акад.,каф. информ.технологий и математики. - Харьков: Изд-во НУА. 2019. С.61 - 64.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Модель підтримки прийняття рішень у виборі варіанту топографічної зйомки  [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Л.А. Маслий // Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 17 жовтня 2019 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 92-96.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Метешкин К.А. Параллели и меридианы геодезии и информатики или основы ноогеоматики : учеб. пособие / К.А. Метешкин, А.Р. Левченко ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова,  2019. - 203 с.  

yesyes

 

2020 г.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Проблемы кластеризации образовательных систем и пути их решения / К.А. Метешкин, О.И. Морозова // Университетско-школьные кластеры: мировой опыт и перспективы его адаптациив Украине : материалы XIII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14 февр. 2020 г. /М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т "Нар. укр. акад." [и др.; редкол. : Е.В. Астахова (глав. ред.) и др.]. - Харьков : Изд-во НУА, 2020. С. 121 - 125. (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития).

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Кибернетический подход к решению проблем дуального и цифрового образования. / К.А. Метешкин, С.И. Доценко. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції, 14-15 травня 2020 року / за заг. ред. О.А. Жукової. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – 344 с.

МОНОГРАФИЯ. Територіальний розвіток у системах земельного адміністрування регіонів : монографія / К.А. Мамонов, С.Г. Немстеренко, Т.В. Анопрієнко та ін. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім О.М. Бекетова. Харків : ФОП Попов А.М., 2020. - 340 с. 

СТАТЬЯ. Beb ja caqyc  Features of underground real estate use: infrastructural and regional aspects Kostiantyn Meteshkin1 , Volodymyr Shipulin2∗ , Serhii Nesterenko3 , Serhii Kobzan4 O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 1 e-mail: meteshkin@gmail.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1170-2062 2 e-mail: vshypulin@gmail.com 3 e-mail: nesterenkosg34@gmail.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5124-9728 4 e-mail: s.kobzan@gmail.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5257-8117.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ на дисертаційну роботу Доброродной Ганни Сергіїовни "Модель та Метод інформаційної технології діагностування порушення енергетичного балансу людини" (ХАІ).  

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. , Русскин В.М. Новый подход к приобретению и систематизации знаний в условиях методической неопределенности Программа Международной конференции. Програма Міжнародної науково-практичної конференції "Геоінформаційне забезпечення земельного адміністрування: стан та перспективи розвитку", Харків,  2 квітня 2020 р. / ред. кол.: М.К. Сухонос, С.Г. Нестеренко, Ю.Б.Радхінська - Х.: ХНУМГ, 2020. 104 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. , Буцік Ю.О. Особлівості зміни цілового призначення земельної ділянки. Матеріали Международной конференции. Програма Міжнародної науково-практичної конференції "Геоінформаційне забезпечення земельного адміністрування: стан та перспективи розвитку", Харків,  2 квітня 2020 р. / ред. кол.: М.К. Сухонос, С.Г. Нестеренко, Ю.Б.Радхінська - Х.: ХНУМГ, 2020. - с. 20.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. , Поморцева О.Є. Цифрове навчання в умовах карантину. Матеріали Международной конференции. Програма Міжнародної науково-практичної конференції "Геоінформаційне забезпечення земельного адміністрування: стан та перспективи розвитку", Харків,  2 квітня 2020 р. / ред. кол.: М.К. Сухонос, С.Г. Нестеренко, Ю.Б.Радхінська - Х.: ХНУМГ, 2020. - с. 21.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. , Маслій Л.О. Карта знань в концепції ціфрової освіти. Матеріали Международной конференции. Програма Міжнародної науково-практичної конференції "Геоінформаційне забезпечення земельного адміністрування: стан та перспективи розвитку", Харків,  2 квітня 2020 р. / ред. кол.: М.К. Сухонос, С.Г. Нестеренко, Ю.Б.Радхінська - Х.: ХНУМГ, 2020. - с. 71.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А., Гамаюн И.В. Моделирование учебных знаний в условиях  диджитализации. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної Internet-конференції. "Інформаційні технології в освітньому процесі ЗВО". 13 листопада 2020 року  м. Харків, Україна, 2020. - С. 140.

ТЕЗТСЫ. Метешкин К.А., Крамаренко А.Р.  Моделирование учебных знаний - стимул к повышению эффективности учебной деятельности студентов [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, А.Р. Крамаренко // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы ХХІІ межвуз. науч.-практ. конференции. Харьков, 21 ноября 2020 г. /Нар. укр. акад.,каф. информ.технологий и математики. - Харьков: Изд-во НУА. 2020. С.51 - 53.

 

 no

2021 год

ТЕЗИСЫ. Метешкін К.А. Модель рейтингого оцінювання результатів роботі викладачів та підрозділів закладу вищої освіти [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, В.М. Руссуін /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2021 р. / Національна академія Національної гвардії України, 2021. - С.4-5. 

СТАТЬЯ (A)Kostiantyn O. Meteshkin Integration of traditional and distance and distance learning methods in high school [Текст] / Kostiantyn O. Meteshkin, Pomortseva PhD, Kobzan PhD - ISSN: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools, 2021, Vol 83, No3 – Режим доступу   https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4221/1802 – Заголовок з екрану.

СТАТЬЯ (Б)  Метешкін К.О. Метод і досвід реалізації кількісного оцінювання якості дисертацій докторів філософії на прикладі спеціальності геодезія та землеустрій / О.В. Кондращенко, М.О. Пілічева. Комунальне господарство міст / науково-технічний збірник, том 3, вип.163 (2021). С. 39 - 46.  – Режим доступу  https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5780/5699 – Заголовок з екрану.
ТЕЗИСЫ. Козлов В.Є. Кваліметрія інновацій [Текст]: тезіси / В. Є. Козлов, Ю.В. Козлов,  К.О Метешкін / Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 61) 15 вересня 2021 р.- С.22-25.

 

 

 

 

 

 

 

 


smiley

Наукови публікації професора Шипуліна В.Д.

 

 


2013 г.

СТАТЬЯ. Шипулін В.Д. ГІС-підтримка управління орендою нерухомого майна  [Текст] / В.Д.Шипулин, О.В. Білоконева / Вісник національного технічного Університету “ХПІ” - 2013. - випуск 26 - с. 72-78.

 

 

no

 

2014 год

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових данних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] /К.А.Момонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Момонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

 

2015 - 2016 г.г.???


smiley

Научные публикации доцента Пенькова В.А.

 


 

 

 


2013 г.

СТАТЬЯ.  Пеньков В.А. Особливості забезпечення сталого функционування підроблювальних вулиць і доріг [Текст] /  В.А. Пеньков. - Проблеми розвітку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К.: НАУ, 2013. - Вип.9.-239 с. Українською та російською мовами.

СТАТЬЯ. Пеньков В.О., Головачов В.В., Качмарик М.В.   Визначення геометричних параметрів автомобільних доріг геодезичними методами Збірник праць Четверта Всеукраїнська науково-технічна конференція.  Дніпропетровськ 2013  с.170-171 .

СТАТЬЯ. Жадан С.В.,Пеньков  В.А.,  ГИС в обеспечении устойчивого функционирования дорог подрабатываемых городов Материалі YIВсеукраинской научно-техн. конференции Ч.2.-Харьков: ХНУГХ,2013,- с.176-177.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ. Пеньков В.О. Конспект лекцій з курсу «Інженерна геодезія» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво", напряму підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)» та  для студентів 2 курсу денної і 3   курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») / В.О. Пеньков;  Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. -       с.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.Толстохатько В.А., Пеньков В.О. Конспект лекцій з курсу «Фотограмметрія та дистанційне зондування» Модуль 1: «Фотограмметрія» Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив на автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Шеремети Я. М. «Інвестиційне моделювання реконструкції районів застарілого житлового фонду» К: КНУБА. 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Кубаха С.М. «Методи підвищення ефективності використання  координатної основи кадастрових робіт» К: КНУБА. 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Маліної І.А. » Методичні основи застосування технологій дистанційного зондування для моніторингу положення берегової лінії» К: КНУБА. 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Медведського  Ю. В. «Технологія і методика  геодезичного забезпечення будівництва висотних споруд засобами GNSS –технологій» К: КНУБА 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Трегуб М.В. «Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному реєстрі» К: КНУБА 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Шелковської І.М.   «Моделі та методи геоінформаційного моніторингу земель прибережних територій» К: КНУБА 2013.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кан. техн. наук Велічко М.М.«Вплив сучасних навантажень на надійність фундаментів  існуючих мостів з невеликими прогонами» К: КНАУ, 2013
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Відзив  на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кан. техн. наук Лазоренко – Гевель Н.Ю. «Геоінформаційний моніторинг природних комплексів України» К: КНУБА 2013.

СТАТЬЯ. Пеньков В.А. Особенности водоотвода на дорогах подрабатываемых городов/ В.А. Пеньков // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА,  2013.  – Вип.  49.    с.420-425.

yesyes

 

2014 год

 

СТАТЬЯ.  Пеньков В.А. Усовершенствованная модель влияния подработки на продольный профиль автомобильной дороги // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн.  зб. – К., КНУБА .- Вип. 50.с.508-512

СТАТЬЯ.  Пеньков В.А. Оценка состояния водоотвода на городских автодорожных мостах // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА.- Вип.  50. с.513-516

СТАТЬЯ.   Пеньков В.О. Моделювання проявів локальної кривизни при техногенному впливі на дороги  // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА.- 2014.-Вип.  52. с.305- 310

СТАТЬЯ.   Пеньков В.О. Принципи забезпечення точності  геодезичних робіт при реконстру кції   автомобільних доріг  // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА.- 2014.- Вип.53  с.387-391

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових даних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] /К.А.Мамонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Мамонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА на дисертаційну роботу Ужвієвої О.М. «Удосконалення методу обгрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників», подану на здобуття наук. ступ.канд тех. наук за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми. Спец. вч.Рада  К.26.62.12  КНАУ

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.А. О точности  геодезических работ при реконструкцииавтомобіль ных дорог [текст]: тезисы / В.А. Пеньков, Е.К. Атрошко. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС,2014 ,-  С. 87–89.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Моніторинг підроблюванихміських вулиць і доріг [текст]: тезиси / В.О. Пеньков, С.В Жадан. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнар. наук. -практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС,2014 ,-  С. 89-91.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Особливості геодезичного забезпечення реконструкції автомобіль них доріг [текст]: тезиси / В.О.. Пеньков, Ю.О. Зеленська. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС, 2014 ,-  С. 91-93.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О.. Вдосконалення визначення площи поперечного перерізу земляного полотна доріг на косогорі  [текст]: тезисы / В.А. Пеньков, Т.Ю. Кравченко, К.С. Щербак. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС,2014 ,-  С. 93-95.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.А. Условия водоотвода на подрабатываемых дорогах при образовании локальной кривизны [текст]: тезисы / В.А. Пеньков, А. В. Пеньков. - «Геоінформаційна підт римка сталого розвитку міст», міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС,2014 ,-  С. 95-97.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Про детальність знімальних робіт на заокругленняхавтомобільних доріг [текст]: тезис / В.О. Пеньков, О.Д. Рачов., О.О. Крамаренко - «Геоінформаційна підт римка сталого розвитку міст», міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 17 квітня- 2014р). ,– Х.: ХУПС,2014 ,-  С. 97–99.

ТЕЗИСИ  Пеньков В.О. ГІС в оцінці стану підроблюваних вулиць і доріг[Текст] тези/ В.О.Пеньков, С.В. Жадан // .МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ: Матеріали  ІІ-ї Всеукра їнської   науково-технічної  конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих  учених (Дніпропетровськ,  02-03  грудня 2014  року).  –  Д.:  Державний  ВНЗ  “НГУ”, 2014. –  Том 5. с.39-40 Режим доступу.- https://onedrive.live.com/redir?resid  .pdf

ТЕЗИСИ  Пеньков В.О. Врахування точності формоутворення земляного полотна  при вишукуваннях для реконструкції доріг [Текст] тези/ В.О.Пеньков, М.В. Качмарек, В.В., Головачов // .МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ: Матеріали  ІІ-ї Всеукраїнської   науково-технічної  конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих  учених (Дніпропетровськ,  02-03  грудня 2014  року).  –  Д.:  Державний  ВНЗ  “НГУ”, 2014. – Том 5. с.43-44 Режим доступу.- https://onedrive.live.com/redir?resid .pdf

ТЕЗИСИ  Пеньков В.О. Особливості геодезичних робіт при вишукуваннях для реконст рукції доріг [Текст] тези/ В.О.Пеньков, С.В., Качмарек, В.В. Головачов  // .МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ: Матеріали  ІІ-ї Всеукраїнської   науково-технічної  конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих  учених (Дніпропетровськ,  02-03  грудня 2014  року).  –  Д.:  Державний  ВНЗ  “НГУ”, 2014. – Том5. с. 41-42. Режим доступу.- https://onedrive.live.com/redir?resid c.pdf

yesyesyes

2015

МОНОГРАФИЯ. Пеньков В.О. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування  та оцінки міського середовища: монографія [Текст] /К.А. Мамонов, Ачкасов А.С., Димченко О.В. та ін.; за заг. ред. К.А.Мамонова. - ХНУМГ, 2015 - 250 с.

СТАТЬЯ.  Пеньков В.А. Обоснование точности геодезических работ с учетом параметров функционирования системы [текст]: / В.А. Пеньков, Е.К. Атрошко  - «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні»– Х.: ХНУМГ, 2015 ,-  С. 58 – 63.

ТЕЗИСЫ.  Пеньков В.О. Геодезичне забезпечення вишукувань для реконструкції доріг [текст] тези: / В.О. Пеньков - «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнар. наук.-практ. конф.– Х.: ХНУМГ, 2015,-  С. 66 – 67.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Вдосконалення визначення об’ємів земляних робіт геодезичними методами [текст] тези: / В.О. Пеньков, В.В. Умніцин - «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнар. наук.- практ. конф.,– Х.: ХНУМГ, 2015,-  С. 64 – 65.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Можливості просторового моделювання деформацій споруд за результатами геодезичних вимірювань [текст] тези: / В.О. Пеньков, В.В. Умніцин - «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнар. наук.- практ. конф.,– Х.: ХНУМГ, 2015,-  С. 68 – 69.

ТЕЗИСЫ.  Пеньков В.О. Геодезичні вимірювання в місцях ДТП [текст] тези: / В.О. Пеньков, Д.О. Кінь, Матер. YIII Всеукр. студ. научн.-техн. конф. « Устойчивое развитие городов» Ч.4.,– Х.: ХНУМГ, 2015,-  С. 68 – 69.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Врахування рельєфу при визначенні площ фізичної поверхні місцевості[текст] тези: / В.О. Пеньков, Могилка В.О. , Матер. YIII Всеукр. студ. научн.-техн. конф. « Устойчивое развитие городов» Ч.4.– Х.: ХНУМГ, 2015,-  С. 68 – 69.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.  Bідзив на автореферат дисертації  Ішутіної  Г.С. «Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій» на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук . КНУБА

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.  Bідзив на автореферат дисертації  Савчина І.Р. «Оптимізація активних геодезичних мереж моніторингу інженерних споруд гідроелектростанцій»  на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. НТУ«Львівська політехніка».

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.  Bідзив на автореферат дисертації  Богданова С. С. «Методика визначення та врахування впливу вибрацій на точність вимірювань геодезичними приладами»на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. КНУБА.

СТАТЬЯ. Пеньков В.О. Врахування параметрів функціонування системи при   обгрунтуванні точності геодезичних робіт  /  Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА,  2015 Вип.  57. с.366-372

СТАТЬЯ. Пеньков В.О До розвитку досліджень міських вулиць і доріг на техногенно-деформованих територіях  / Містобудування  та  територіальне  планування:  наук. - техн. зб. – К., КНУБА,  2015  Вип.  58.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.   Bідзив на автореферат дисертації  Ішутіної  Г.С. «Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій» на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. КНУБА (повторний захист)

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ.  Bідзив на автореферат дисертації Тимченко О.М.» Обгрунтування принципів призначення захисних заходів від зсувних процесів на автомобільних дорогах на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. КНАУ

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Bідзив на автореферат дисертації на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. Ковальчика Я.І. Міцність, тріщиностійкість та деформативність попередньо напружених балкових залізобетонних прогонових  будов мостів КНАУ.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Bідзив на автореферат дисертації  Постельняка А.А. «Методичні основи застосування технологій геометричної корекції космічних знімків для топографічного картографування на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. КНУБА

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ. Bідзив на автореферат дисертації Тимченко О.М. на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук. КНУБА.

 

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О., Головачов В.В. Оцінка якості формоутворення заокруглень  автомобільних доріг Молодь: наука та інновації 2015:  Матеріали  ІІІ-ї  Всеукраїнської науково-технічної  конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих учених   (Дніпропетровськ,  2-3  грудня  2015  року). Т.6  –   Д.:  Державний  ВНЗ  “НГУ”, 2015. с.6-7

 

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О., Кононенко В.С.  Відновлення створів лінійними вимірами Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали  ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих учених   (Дніпропетровськ, 2-3   грудня   2015 року). Т.6  – Д.: Державний  ВНЗ  “НГУ”, 2015. с.24-25.

 

 

yes

 

2016

 

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Можливості гідростатичного нівелювання / В.О. Пеньков , А.РЛевченко Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження і реалізації в Україні Матеріали міжнар. наук-практ. конф., Харків. 28квітня 2016р.  –Х.:ХНУМГ,2016 с.52-54

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Про відновленнястворів / В.О. Пеньков,  В.С. Кононенко  Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження і реалізації в Україні Матеріали міжнар. наук - практ. конф., Харків.28квітня 2016р.  –Х.:ХНУМГ,2016 с.50-52.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Аерофотозйомка та ДЗЗ в археологічних дослідженнях / В.О. Пеньков О.О. Крамаренко, О.С.Салюк  Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження і реалізації в Україні Матеріали міжнар. наук - практ. конф., Харків. 28квітня 2016р.  –Х.:ХНУМГ,2016 с.40-42

 ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. Фотограмметричні методи в медицині / В.О. Пеньков, К.С Щербак, Д.О.Гамаюнова  Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження і реалізації в Україні Матеріали міжнар. наук-практ. конф., Харків.28квітня 2016р.  –Х.:ХНУМГ,2016  с.48-50.

ВІДЗИВ НА АВТОРЕФЕРАТ дисертації  Монюка Б.Є. «Удосконалення методики метрологічних досліджень лазерних трекерів».на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук.    КНУБА

МОНОГРАФИЯ. Технології  оцінки та  моніторингу  використання нерухомості  міських  агломерацій:  монографія / К. А. Мамонов, К. О. Метешкін, Є. І. Кучеренко та ін.; за заг. ред. К. А. Мамонов. – Харків : ФОП Панов А. М., 2016. – 251 с. (С. 9-31).

СТАТЬЯ. Пеньков В.О. Моделювання зосереджених деформацій доріг на техногенно-деформованих територіях/  В.О. Пеньков, Д.О. Кінь  // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. - К., КНУБА.- 2016.-Вип.  60. с.275- 280

СТАТЬЯ Пеньков В.О.  Щодо водовідведення з вулиць і доріг міст на техногенно-деформованих територіях /  В.О. Пеньков // Cучасні проблеми архітектури та містобудування:  наук.- техн. зб. – К., КНУБА.- 2016. - Вип. 45. с. 290 – 296

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О., Реуцький І. Ю., Кочура Л.О. Перспективи створення малого підприємства, що базується на використанні методів фотограмметрії

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р.- Х.: ХНУМГ, 2016.-с.30-31

ТЕЗИСЫ.Пеньков В.О. Крамаренко  А. А.  Проблеми геодезичного забезпечення  польових археологічних досліджень  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р.- Х.: ХНУМГ, 2016.-с.38-39

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О. ,   Кладько В. В. Геодезичне забезпечення будівництва висотних будівель і споруд  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р. – Х.: ХНУМГ, 2016.- с. 42-43

ТЕЗИСЫ.Пеньков В.О. Левченко А. Р. Реконструкція культурних цінностей  методом фотограмметрії.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р.Х.:  ХНУМГ, 2016.-с.36-37.

СТАТТІ.Пеньков В.О. Врахування умов формоутворення при обгрунтуванні точності  геодезичних  робіт. /  В.О. Пеньков // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. - К., КНУБА.- 2016.-Вип.  62.Ч.1  с 477- 482

 СТАТТІ.Пеньков В.О. Про рівність  міських вулиць і доріг на техногенно-деформованих  територіях /  В.О. Пеньков  // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. - К., КНУБА.- 2016.-Вип.  62 Ч 1 с. 483-488.

ТЕЗИ. Пеньков В.О., Левченко  А.Р. Повітряне  лазерне  сканування  при    вишукуваннях  автомобільних доріг    Матеріали    Х   Всеукраїнської    студентської     наук.-техн. конф.  «Сталий  розвиток  міст»  (82-ї  студ.  наук-техн. конф. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова): в 4-х ч.  / Ч. 4. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. с.293 - 295.

ТЕЗИ. Кінь  Д.О. Моделювання  змін  ухилів  при  розвитку  зосереджених  деформацій доріг     Матеріали    Х   Всеукраїнської    студентської     наук.-техн. конф.  «Сталий  розвиток  міст»  (82-ї  студ.  наук-техн. конф. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова): в 4-х ч.  / Ч. 4. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  с.296 – 298.

ВІДЗИВ НА АВТОРЕФЕРАТ  дисертації  Міхно П.Б. «Методичні засади планування раціонального використання  порушених земель»на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук  КНУБА

ВІДЗИВ НА АВТОРЕФЕРАТ  на автореферат дисертації  Михальової  М.Ю. «Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок  для суспільних потреб» на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук

 

 

yes

 

2017 г.

 

СТАТТІ. Пеньков В.О. До оцінки впливу техногенних деформацій міських вулиць і доріг на оточуюче середовище / В.О. Пеньков //Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. - К., КНУБА.- 2017.- Вип.  64 с.279-283.

ТЕЗИСЫ. Пеньков В.О., Левченко  А.Р. Повітряне  лазерне  сканування  при    вишукуваннях  автомобільних доріг    Матеріали    Х   Всеукраїнської    студентської     наук.-техн. конф.  «Сталий  розвиток  міст»  (82-ї  студ.  наук-техн. конф. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова): в 4-х ч.  / Ч. 4. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.             с.293 - 295

ТЕЗИСЫ. Кінь  Д.О. Моделювання  змін  ухилів  при  розвитку  зосереджених  деформацій доріг     Матеріали    Х   Всеукраїнської    студентської     наук.-техн. конф.  «Сталий  розвиток  міст»  (82-ї  студ.  наук-техн. конф. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова): в 4-х ч.  / Ч. 4. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. с.296 – 298

ВІДЗИВ НА АВТОРЕФЕРАТ  дисертації  Міхно П.Б. «Методичні засади планування раціонального використання  порушених земель»на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук  КНУБА

ВІДЗИВ НА АВТОРЕФЕРАТ. на автореферат дисертації  Михальової  М.Ю. «Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок  для суспільних потреб» на здобуття  наукового ступеня  кандидата технічних наук

СТАТЬЯ. Пеньков В.О. До оцінки впливу техногенних деформацій міських вулиць і доріг на оточуюче середовище  /  В.О. Пеньков  // Містобудування  та  територіальне  планування:  наук.- техн. зб. - К., КНУБА.- 2017.- Вип.  64 с.279-283.

 

 

 

 

 


smiley

 

 


 

 


smiley

Научные публикации доцента Евдокимова А.А.

 


 


2012 г.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А.Эргономический подход в исследовании образовательных систем высшей школы [Текст] / К.А. Метешкин, А.А. Евдокимов. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. – №3/11(57).  – С.4 - 10.

no


2013 г.

 

nonono

 

2014 год

 

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових данних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] /К.А.Момонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Момонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

no

 2015 год

nonono

2016 год

nonono


cheeky

Научные публикации доцента Поморцевой Е.Е.

 

 


2013 г.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е.  Место электронных ресурсов в дистанционном обучении [Текст]: тезисы / Е.Е. Поморцева / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 20-21 березня 2013 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. С. 50 – 52.

СТАТЬЯ. Поморцева Е. Е. Использование электронных учебных ресурсов в дистанционном обучении. Сборник научных трудов „Системи обробки інформації”, выпуск 1 (108), Харьков -2013 г. – С. 275 - 278.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е. Учебная форма кураторской работы или в чем польза тренингов / Сучасні аспекти виховання студентської молоді. Міжнародна науково–практична конференція. Тези доповідей. Харків 2013 р. – С. 198 – 200.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕПоморцева О. Є. «Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві». Лабораторний практикум.     Харків: Вид. ХНУМГ,  2013. - 127с.

СТАТЬЯ. Толстохатько В.А. Прогнозування стану лісів з використанням космічних знімків і засобів ГІС [Текст] /В.А.Толстохатько, О. Є. Поморцева, Н. П. Тарнопільска/ Вісник національного технічного Університету “ХПІ” - 2013. - випуск 26 - с. 175-180.

СТАТЬЯ. Метешкин, К.А.Возможности и задачи реинжиниринга процессов, протекающих на кафедре высшего ученого заведения [Текст] / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Т.35 №3(2013). – Режим доступуhttp://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/817#.UlRfzVO971U. – Заголовок з екрану.

СТАТЬЯ. Метешкін, К.О. Досвід використання web-технологій у інтерактивній рекламі освітніх послуг [Текст] / К.О. Метешкін, Е.Е. Поморцева. - Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – Т.36 №4(2013). – Режим доступу http://www. http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/current#.UdHX39i971U. – Заголовок з екрану.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е. Непрерывное образование и электронные учебные ресурсы [Текст]: тезисы / Е.Е. Поморцева. - Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  29 ноября 2013 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2013. - 120 с.

ТЕЗИСЫ. Метешкін К.О. Інтеракивна реклама освітніх послуг [Текст]: тези / К.О. Метешкін, О.Е. Поморцева. - Міжнародна науково-методична конференція. Сучасні інформаційно-комукатійні технології в науці та освіті. м. Харків, 10 - 11 грудня 2013 р. - Х.: Изд-во ХНАДУ, 2013. - С.54-55.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням  IT-технологій  / К.А. Метешкин,О.Є Поморцева // Сборник научных трудов „Системи обробки інформації”, выпуск 5 (121), Харків -2014 р. – С. 183 - 189.

 

yes yes yes

 

2014 год

МОНОГРАФИЯ. Кибернетическая педагогика: IT-технологии в образовании и обучении. Теория и практика [текст]: монография/К.А.Метешкин, А.Ю.Соколов, О.И. Морозова, Е.Е.Поморцева и др.; Харьк. нац. ун-т. гор.хоз-ва им. А.Н.Бекетова. - Х.: ХНУГХ, 2014. - 243 с.

ТЕЗИСЫ. Информационно-коммуникационная революция в вузах и использование знание-ориентированных технологий [текст]: тезисы / К.А.Метешкин, Е.Е.Поморцева. -  Международная научно-практическая конференция <Актуальные научные разработки>, Т. 15. Педагогически науки. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД 2014. С. 34 - 37.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е.Защита прав интеллектуальной собственности при создании электронных учебных ресурсов / Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково - практичної конференції, 12-13 березня 2014 р. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2014. С. 96.

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових данних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] монографія / К.А.Момонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Момонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е Геоинформационные системы в сфере городского транспорта [текст]: тезисы / Е.Е.Поморцева, М.С. Шерстюк. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2014 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 101–102.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е Особенности использования ГИС-технологий в оценке недвижимого имущества[текст]: тезисы / Е.Е.Поморцева, О.О. Кравченко. - «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2014 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 101–100.

СТАТЬЯ. Метешкин К.А. Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням  IT-технологій  / К.А. Метешкин,О.Є Поморцева // Сборник научных трудов „Системи обробки інформації”, выпуск 5 (121), Харків -2014 р. – С. 183 - 189.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е. Використання геоінформаційних технологій при розробці проекту по створенню нових маршрутів міського транспорту «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні», науково-практична конференція, Одеса - 2014 г. , ви-во ОРІДУ при Призедентові України – С. 78–81.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е.Использование информационных технологий в ходе подготовки ГИС-специалистов / Е.Е. Поморцева / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XV межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2014 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2014. – С.67-69.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Толстохатько, В.А. Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна. [Текст]: навчальний посібник / В.А. Толстохатько,  О.Є. Поморцева, І.М. Патракеєв.  Харків: Вид. ХНУМГ,  2014. - 176 с.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Поморцева, О.Є. Бази даних: проектування та використання  для обліку нерухомого майна. Лабораторний практикум. [Текст]: навчальний посібник / О.Є. Поморцева, Харків: Вид. ХНУМГ,  2014. - 192 с.

СТАТТЯ. Метешкін,  К.О Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням  IT-технологій. [Текст]:  / К.О. Метешкін, О.Є. Поморцева.  Збірник наукових праць„Системи обробки інформації”, выпуск 5 (121), Харків -2014 р. – С. 183 – 189.

 

ТЕЗИСЫ. Поморцева, О.Є. ГІС у системах екстреної допомоги населенню. [Текст]: тези  / О.Є. Поморцева, М. С. Шерстюк. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ госп. - 2014 г. – С. 42–45.

 

ТЕЗИСЫ. Поморцева, О.Є.«Неогеография» как новый способ работы с геопространственной информацией. [Текст]: тезисы / О.Є. Поморцева, О.О. Кравченко. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ госп. - 2014 г. – 39–42.

 

   yes yes yes

 2015 г.

 

МОНОГРАФИЯ. Мамонов, К.А Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища. [Текст]: монографія / К.А. Мамонов, А.Е. Ачкасов,  О.Є. Поморцева та ін. Харків: ХНУМГ, 2015 р. – 250 с.

ТЕЗИСЫ. Поморцева, Е.Е. Проблемы формирования и перспективы развития рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине. [Текст]: тезиы / Е.Е. Поморцева, Д.А. Гамаюнова. «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2015 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 96-97.

ТЕЗИСЫ. Поморцева О.Є.Проблеми та перспективи використання ГІС-картографування в Україні. [Текст]: тези / О.Є. Поморцева, К.С. Щербак. «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2015 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 54-55.

ТЕЗИСЫ. Поморцева, Е.Е. Современные аспекты развития землеустройства и кадастра в Украине и мире. [Текст]: тезисы / Е.Е. Поморцева, В.С. Макаренко.  Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2015 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 33-34.

ТЕЗИСЫ. Поморцева, О.Є., ГИС-технологии в денежной оценке городских земель Украины. [Текст]: тезисы / Е.Е. Поморцева, М.И. Ковальчук. «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні», міжнародна науково-практична конференція, Харків - 2015 г. , ви-во ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – С. 124-125.

ЕЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Поморцева, О.Є. Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна. (Рекомендовано ХНУМГ  ім. О.М. Бекетова як навчальний посібник).[Електронний ресурс] Харків: Навчальне електронне видання на DVD–ROM,  2015. - 444с.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Програмування геоінформаційних задач. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. -Харків: Вид. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,  2015. - 111 с.

yes yesyes

 

 2016 г.

СТАТЬЯ. Поморцева Е.Е. Особенности изучения геоинформационных систем в высшей школе / Е.Е. Поморцева, Л. А. Маслий, Д. А. Конь, М. В. Сальников // Сборник научных трудов «Системы обработки информации». – 2016. – Вып. 2 (139). – С. 220-226.

Тезисы. Поморцева Е.Е. Особенности разработки методического комплекса учебной дисциплины: тези доповідей науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (бер. 2016) / – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2016. – С. 45-47.

Тезисы. Метешкин К.А. Лексиграфическое обеспечение систем поддержки образовательных процессов кафедры [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Е.Е. Поморцева, О.И. Морозова // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інтелектуальні системи та прикладна лінгвистика". Харків, 14 квітня 2016 р.: матеріали конференції. Харків: Національний технічний університет "ХПІ", 2016. С.13-15. 

Тезисы. Поморцева Е.Е. Сравнительный метод оценки земли с помощью СУБД MS ACCESS [Текст]: тези / Е.Е. Поморцева, Д.А.  Конь / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти оцінки, землеустрою та кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні» (квіт. 2016) / – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – С. 73-75.

Тезисы. Поморцева Е.Е. Создание графических материалов денежной оценки земель средствами ГИС: тези III міжнародної науково-практичної конференції.«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» (вер. 2016) /  – Одеса : ОРІДУ при Президентові України, 2016. – С. 117-119.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.  Поморцева Е. Е. Проектирование баз геоданных. Лабораторный практикум: учеб. пособие / Е. Е. Поморцева. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 157 с.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.  Поморцева Е. Е. Проектирование баз геоданных: учеб. пособие / Е. Е. Поморцева. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 140 с.

Тезисы. Поморцева Е.Е. Когнитивное моделирование процессов обучения современными методами IT-технологий / Е.Е. Поморцева, К.А. Метешкин / Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVIІІ межвуз. науч.-практ. конф., Харьков,  26 ноября 2016 г. / Нар. укр. акад. каф. информ. технологий и математики; [редкол.: П.Э. Ситникова (отв.ред.) и др.]. - Х.: Изд-во НУА, 2016. – С.68-70.

Тезисы. Поморцева Е.Е. Трехмерное моделирование местности и управление пространством / Поморцева Е.Е., Маслий Л.А. / тези Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні» (жов. 2016) / – Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. – С. 120-121.

Тезисы. Поморцева Е.Е. Використання геоінформаційних технологій для побудови оптимального маршруту пересування швидкої медичної допомоги міста Богодухова / Поморцева Е.Е., Щербак К.С. / тези Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні» (листопад 2016) / – Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. – С. 135-137.

 yes yesyes

 

 

 

2017 г.

ТЕЗИСЫ. Поморцева Е.Е. Особенности организации связей пространственных и атрибутивных данных в геоинформационных системах. [Текст]: тезисы /Е.Е. Поморцева /Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2017 р.  / Національна академія Національної гвардії України, 2017. - С.85-86. 


 

,


 

 smiley

 Научные публикации ассистента Радзинской Ю.Б.

2013 г.

ТЕЗИ. Радзінська Ю.Б. Особливості впровадження  ГІС на підприємствах житлово-комунального комплексу [Текст] Тези / Ю.Б.Радзінська, О.С. Любивий , А. В. Останкевич   – Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем, Харків, - 20-21 листопада 2013 р. / [ред. кол.: Мамонов К. А., Шипулін В. Д., Федорова А. Ю.]; Харк. нац. універ. міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2013. – С. 31.

 no

2014 год

МОНОГРАФІЯ. Створення просторових данних для грошової оцінки земель та нерухомого майна: монографія [Текст] /К.А.Момонов, В.Д.Шипулін, І.С.Глушенкова та ін.; за заг. ред К.А.Момонова. - ХУПС, 2014 - 240 с.

 no

2015 год

nonono

 

       2016 год    

Научные публикации Маслий Любовь Алексеевна

Заведующая лабораторией кафедры геоинформационных систем, оценки земли и недвижимости   

 

СТАТЬЯ. Маслий Л.А. Особенности изучения геоинформационных систем в высшей школе / Е.Е. Поморцева, Л.А. Маслий, Д.А. Конь, М.В. Сальников // Системи оброки інформації – 2016. – №2 (139). – С. 220-226. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/16253.

yes

2017 год

2018 год

2019 год

СТАТЬЯ. МетешкІн К.О. Концептуальні положення створення геоінформаційної системи "Розумний вищий навчальний заклад" // К.О. Метешкін, Л.О. Маслій. Комунальне господарство міст / науково-технічний збірник, вип.5 (151), 2019. С. 54 - 59.  

ТЕЗТСЫ. Метешкин К.А. Экспертные оценки программированного, кибернетического, цифрового и ноосферного образования [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Л.А. Маслий // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы ХХІ межвуз. науч.-практ. конференции. Харьков, 23 ноября 2019 г. /Нар. укр. акад.,каф. информ.технологий и математики. - Харьков: Изд-во НУА. 2019. С.61 - 64.

ТЕЗИСЫ. Метешкин К.А. Модель підтримки прийняття рішень у виборі варіанту топографічної зйомки  [Текст]: тезисы / К.А. Метешкин, Л.А. Маслий // Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 17 жовтня 2019 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 92-96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды

Новости

13.10.21

ВНИМАНИЕ!!!  Сразу три праздника.

 

 

   В преддверии Дня защитника Украины, Дня украинского казачества Пресвятая Богородица “покрывает” своей плащаницей всех мужчин, а особенно офицера, авиатора, доцента, да еще и “ходуна” на длинные дистанции Сергей Маркович Кобзан. Он участвовал в Международных соревнованиях по скандинавской ходьбе и занял 2 место. Настоящий мужчина и казак характерник. Вот фотографии награждения Сергея Марковича серебряной медалью.

 

14.09.21

ВНИМАНИЕ!!! Поздравляем Любовь Алексеевну с Днем рождения! Вы настоящий человек и душа коллектива. Ваш оптимизм, творчество, целеустремленность и оперативность в работе может быть хорошим примером для начинающих преподавателей, а для студентов Вы являетесь настоящим профессионалом! Здоровья Вам желаем в наше пандемийное время, спортивной стойкости ко всем негораздам  женского счастья, любви и творческих успехов.

 

 

30.08.21

ВНИМАНИЕ!!! Приближается день Знаний! Начинается новый цикл обучения для преподавателей, а для студентов период познания и приобретение соответствующих компетенций по выбранной специальности. В этой связи предлагаю вам дорогие коллеги и студенты несколько афоризмов выдающихся людей, которые знания определяют так:

Мы точно знаем, только когда мы знаем мало; с ростом знания возрастает сомнение. И. Гёте Источник: Цитаты и афоризмы. https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-znaniyax

Блог

27.01.20

   В предыдущем подразделе отмечалась роль Г. Монжа в создании начертательной геометрии, а именно она является основой для трехмерного моделирования объектов, которые создают некоторые студенты в процессе дипломного проектирования. Практика показала, что студенты затрудняются ответить на вопрос, какая из аксонометрических проекций использовалась при 3D-моделировании. Восполним этот пробел и в настоящем подразделе изложим суть построения трехмерных моделей на основе аксионометрических проекций, предварительно дадим определение термину «начертательная...

27.01.20

   Начнем изложение данного подраздела с народной мудрости: «Если ты все понял, значит, тебе не все рассказали».

   Предложенный в данном подразделе материал выходит за рамки существующих планов по специальности «Геодезия и землеустройство».  Вместе с тем, материал данного пособия претендует на некоторую новизну, так как в пп. 1.1 введен и обоснован новый термин «ноогеоматика», определение которого расширяет изучаемую предметную область, и на наш взгляд, обусловливает рассмотрение новых методов и...

27.01.20

   В процессе изучения начал создания и развития математики обнаруживается, что геометрия является первичным инструментом для человека при решении задач землемерия, постройки жилища, храмов, вычисления объемов и т. д. Другими словами, развитие геометрии шло по пути – от практики к теоретическим построениям. Многие ученые считают, что основателем геометрии является древнегреческий математик Эвклид (III век до н.э.), который обобщил отдельные теоретические положения античной математики и представил их в известном многотомнике «Начала» (13 книг). В...