ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

 

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра геоінофрмаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна

 

 

 

 

ПРОГРАМА

виробничої практики з спеціальності

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

за спеціальністю 7.070908  "Геоінформаційні системи і технології"

 

 

 

 

Програму склав Шипулін В.Д.

Програма затверджена рішенням кафедри протокол № 8 від 17.05.2012 р

 

 

 

 

 

Харків

2012

 

 

ЗМІСТ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ
 1. БАЗИ ПРАКТИКИ
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
 1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
 1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

   Програма втробничої практики з спеціальності студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю 7.070908  "Геоінформаційні системи і технології" розроблена згідно Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 351 ( v0351281-94 ) від 20.12.94 ), що погоджена з Мінкультури, МОЗ, Мінсільгосппродом, Мінлісгоспом, Мінмолодьспортом,   Мінзв'язку,  Мінтрансом,   Укрхарчопромом, Укрсоюзсервісом, Мінфіном, Укоопспілкою,   Держхлібопродуктом, Держжитлокомунгоспом.

 

   Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців за спеціальністю 7.070908  "Геоінформаційні системи і технології" в Харківській національній академії міського господарства на оснащеній відповідним чином базі навчального закладу.

 

   Згідно з Стандартами вищой освіти "Освітньо-кваліфікаційна характеристика" та "Освітньо-професійна програма" спеціаліста напряму  підготовки  0709 “Геодезія, картографія та землевпорядкування” на 5 курсі спеціальності 7.070908  "Геоінформаційні системи і технології" передбачена виробнича  практика з спеціальності.

 

Термін практики – 6 тижнів.

 

2. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівня бакалавр.

 

Метою навчальної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

 

Головним завданням практики є оволодіння студентами практичними навиками з спеціальності. Робоча програма має за мету практичне опанування складових створення геоінформаційних систем при моделюванні об'єктів і явищ навколишнього світу. Робоча програма  охоплює всі етапи створення моделей даних у геоінформаційних системах, які пов’язані з створенням моделей об’єктів, процесів та явищ, їх взаємодії та взаємовідносин.

 

Виробнича практика з спеціальності є заключною ланкою практичної підготовки і являє собою  переддипломну практику студентів, яка проводиться перед виконанням дипломного проекту. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирається фактичний матеріал для виконання дипломного проекту.

 

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розроблена кафедрою згідно з навчальним планом.

 

Згідно з Стандарту вищой освіти "Освітньо-професійна програма" спеціаліста програмою передбачається в виробничих умовах опанування навиками вирішення ряду завдань у впровадженні геоінформаційних систем в галузях управління територіями та створення цифрової геопросторової основи ГІС, при виконанні топографо-геодезичних і земельно-кадастрових робіт:

 

Топографо-геодезичні роботи та фотограмметричні роботи

 1. Проектування полігонометрії згущення.
 2. Попередня оцінка точності виміряних величин.
 3. Проектування та закріплення висотних геодезичних мереж згущення.
 4. Планові державні мережі.
 5. Висотні геодезичні мережі.
 6. Цифрове картографування
 7. Цифрова фотограмметрія

 

Основні земельно-кадастрові роботи

 1. Встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань.
 2. Підготовка документів, що посвідчують право власності або користування.
 3. Проведення топографо-геодезичних, картографічних обстежень і розвідувань.
 4. Кадастрове зонування.
 5. Кадастрові зйомки.

 

Види робіт з впровадження геоінформаційних систем в галузі управління териториями

 1. Розробка проекту впровадження геоінформаційної системи
 2. Геореференція растрових шарів проекту
 3. Створення шейпфайлів
 4. Редагування шейпфайлів
 5. Створення атрибутивних даних
 6. Створення буферних зон для точкових, лінійних і полігональних об’єктів
 7. Виконання операцій геоінформаційного аналізу
 8. Створення і додавання до проекту зовнішних баз даних, створення запитів, звітів і діаграм
 9. Написання і оформлення звіту по практиці

 

  Конкретний зміст та об'єм робіт встановлюється керівником виробничої практики у індивідуальному завдінні з урахування спеціфіки місця проходження практики.

3. БАЗИ ПРАКТИКИ

  Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми.

 

При наявності у ХНАМГ регіональних замовлень на підготовку спеціалістів перелік баз практики надають органи, які формували замовлення на спеціалістів. При підготовці спеціалістів ХНАМГ за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах. Як бази підготовки студентів з робітничих професій можуть використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи вищих навчальних закладів, дослідні господарства, полігони та підприємства, організації, установи, які мають необхідне обладнання та педагогічні кадри. У випадку, коли підготовка спеціалістів вищими навчальними закладами здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з врахуванням всіх вимог наскрізної програми та даного Положення) або вищі навчальні заклади, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів.

 

Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному контракті чи договорі щодо підготовки спеціалістів і можуть бути розташовані як на території країн-замовників на спеціалістів, так і в межах України. Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються програма та індивідуальне завдання. Після закінчення практики вони складають звіт в порядку, встановленому кафедрою. При проходженні практики в межах України студенти-іноземці додержуються даної Програми.

 

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

 

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) Академія укладає договори на її проведення за формою, визначеною в додатку N 1. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п’яти років.

 

При наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі договори можуть не укладатися.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівників вищих навчальних закладів.

 

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у академії здійснює завідуючий відділом практики, який за рішенням керівника навчального закладу підпорядкований проректору з навчальної роботи

 

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні керівники практики кафедри геоінформаційних систем і геодезії. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі, по якому проводиться практика.

 

Керівник практики:

- перед початком практики контролює підготовленість баз практики та вважає за потребу до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних заходів;

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації чи інші),

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;

- у складі комісії приймає заліки з практики;

- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

 

Студенти академії при проходженні практики зобов’язані:

- до початку практики одержати від керівника практики від учбового закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно скласти залік з практики.

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Загальна і характерна форма звітності студента за практику — це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

 

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється звіт за вимогами, які встановлює академія

 

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим кафедрою. До складу комісії входять керівники практики від вищого навчального закладу і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.

 

Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

 

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на на нарадах факультету не менше одного разу протягом навчального року.

6. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

Джерела фінансування практики студентів вищих навчальних закладів визначаються формою замовлення на спеціалістів: державні або регіональні, кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб. Суб’єкти-замовники спеціалістів перераховують вищим навчальним закладам кошти на практику студентів у терміни і в обсягах, передбачених відповідними статтями договорів чи контрактів на підготовку спеціалістів (з урахуванням інфляційних процесів).

 

Витрати на практику студентів вищих навчальних закладів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє вищий навчальний заклад і погоджує з базами практики, із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень.

 

Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

- оплата праці безпосереднього керівника практики;

- разові витрати на організацію і підведення підсумків практики (укладання договору, проведення інструктажів, вибір місця практики та інше);

- витрати на матеріальне забезпечення практики (використання ЕОМ, розмноження роботи, придбання матеріалів і канцприладдя, експлуатація обладнання та інше);

- оплата консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики, та інше.

 

Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства за проведення учбових занять із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень.

 

Усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами місця знаходження вищих навчальних закладів, сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених чинним законодавством. При цьому враховується час знаходження в дорозі до бази практики і назад.

 

Проїзд студентів вищих навчальних закладів залізничним, водним і автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад сплачується за рахунок витрат на практику. Проїзд до баз практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами за свій рахунок.

 

Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується вищим навчальним закладом за рахунок витрат на практику, у розмірах, передбачених чинним законодавством. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках навчальних закладів інших міст (за договорами між навчальними закладами про взаємообмін місцями у гуртожитках) сплачується студентами за свій рахунок за нормами, встановленими для цих гуртожитків.

Додаток N 1

до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

                       ДОГОВІР N ___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

 Місто ____________________________________________ "_____"___________ 2012 р.

 Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони __________________________________

_______________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

 (надалі - навчальний заклад), в особі _________________________________________

 

________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

 діючого на підставі ______________________________________________________

(статут або доручення)

 і, з другої сторони________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

 (надалі - база практики), в особі ______________________________________________

(посадапрізвище, ініціали)

 ------------------------------------------, діючого на підставі____________________________________

 

______________________________________________________________________

       (Статут підприємства, розпорядження, доручення)

 уклали між собою договір:

 

1. База практики зобов’язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

 

 

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних праціників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови ----------------------------------------------------------------------------

2. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень — список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

2.4. Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентів, за погодженням з базою практики, згідно з кошторисом-калькуляцією — крб.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках — по одному базі практики і навчальному закладу.

3.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

 Навчального закладу ----------------------------------------------------------------------------------

 Бази практики -------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток: кошторис-калькуляція витрат на проведення практики

 студентів.

                                                                                                 Підписи та печатки:

 Навчальний заклад                                                                 База практики:

   ----------------------                                                                   ------------------------

 "---"--------2012р.                                                                      "---"--------2012 р.

 

 

 

 

 

Додаток N 2

до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

 Затверджую

 Ректор (проректор, директор,

 заступник директора)

 "_____"___________________ 2012 р.

 

 

 

 

Слайды

Новости

06.12.21

ВНИМАНИЕ!!! Татьяна Шмалько создает не только визуальные модели своих знаний, но и вербальные.

 

Вірш "Система"

 Все життя у нас в системіУ великій сірій схеміКеплер. Бруно, Галілей В нашім світі апогей. Якщо вдома ви чи вузі Зрозумійте швидше друзіЩо в системі живемоБо без неї ми ніхто. Праска, чайник, телефон,ноутбук, магнітофон -Це все є складна системаДля людей це файна тема.

 

18.11.21

ВНИМАНИЕ!!! Студентка 2 курса специальности "Геодезия и картография" представляет модель своих знаний, разработанную в рамках технологии обучения "Систематизация". Адрес модели https://drive.google.com/file/d/1-gx1FzjUV5yWsWoxz9b-iV68GW7714wv/view?usp=sharing

 

Инструкция для загрузки модели знаний от автора. 

 

13.10.21

ВНИМАНИЕ!!!  Сразу три праздника.

 

 

   В преддверии Дня защитника Украины, Дня украинского казачества Пресвятая Богородица “покрывает” своей плащаницей всех мужчин, а особенно офицера, авиатора, доцента, да еще и “ходуна” на длинные дистанции Сергей Маркович Кобзан. Он участвовал в Международных соревнованиях по скандинавской ходьбе и занял 2 место. Настоящий мужчина и казак характерник. Вот фотографии награждения Сергея Марковича серебряной медалью.

 

Блог

27.01.20

   В предыдущем подразделе отмечалась роль Г. Монжа в создании начертательной геометрии, а именно она является основой для трехмерного моделирования объектов, которые создают некоторые студенты в процессе дипломного проектирования. Практика показала, что студенты затрудняются ответить на вопрос, какая из аксонометрических проекций использовалась при 3D-моделировании. Восполним этот пробел и в настоящем подразделе изложим суть построения трехмерных моделей на основе аксионометрических проекций, предварительно дадим определение термину «начертательная...

27.01.20

   Начнем изложение данного подраздела с народной мудрости: «Если ты все понял, значит, тебе не все рассказали».

   Предложенный в данном подразделе материал выходит за рамки существующих планов по специальности «Геодезия и землеустройство».  Вместе с тем, материал данного пособия претендует на некоторую новизну, так как в пп. 1.1 введен и обоснован новый термин «ноогеоматика», определение которого расширяет изучаемую предметную область, и на наш взгляд, обусловливает рассмотрение новых методов и...

27.01.20

   В процессе изучения начал создания и развития математики обнаруживается, что геометрия является первичным инструментом для человека при решении задач землемерия, постройки жилища, храмов, вычисления объемов и т. д. Другими словами, развитие геометрии шло по пути – от практики к теоретическим построениям. Многие ученые считают, что основателем геометрии является древнегреческий математик Эвклид (III век до н.э.), который обобщил отдельные теоретические положения античной математики и представил их в известном многотомнике «Начала» (13 книг). В...